hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Rubrika ZRIEDKAVÉ OCHORENIA

Menej zriedkavé ako sa zdá

 

Viete si predstaviť, že niekoľko rokov chodíte od jedného lekára k druhému a nikto z nich vám nevie stanoviť diagnózu? Že vašim bolestiam nikto neverí a vaše problémy berú na ľahkú váhu? Alebo že po rokoch hľadania diagnózy zistíte, že na ňu aj tak neexistuje účinná terapia? Pacienti trpiaci zriedkavými chorobami áno. Len na Slovensku ich medzi nami žije približne 300-tisíc, zatiaľ čo v Európe je to asi 30 miliónov a vo svete 100 miliónov. Ak by sa spojili všetci ľudia so zriedkavými chorobami, vytvorili by tretí najľudnatejší štát Zeme. Uvedené čísla dokazujú, že hoci zriedkavé choroby sú ojedinelé, celkový počet pacientov, ktorí nimi trpí, je vysoký. Napriek svojej početnosti sú výnimkami v zdravotnom systéme, čo im bráni v potrebnej diagnostike, liečbe a profite z výskumu. V snahe upozorniť na tento globálny zdravotný problém stanovila v roku 2008 Svetová zdravotnícka organizácia posledný februárový deň za Deň zriedkavých chorôb. Pri tejto príležitosti Európska aliancia zriedkavých chorôb (EURORDIS) organizuje celoeurópsku kampaň, do ktorej sa Slovensko zapája tento rok už po tretíkrát. Každý z nás je nositeľom predispozície, ktorá môže zapríčiniť vznik zriedkavej choroby. Zriedkavé choroby sú ochorenia, ktoré postihujú menej ako jedného jedinca spomedzi dvoch tisíc. Spolu rozlišujeme 6 000 až 8 000 druhov týchto ochorení. Líšia sa svojou závažnosťou, no vo všeobecnosti ide o chronické, progresívne, degeneratívne choroby, ktoré pacienta dlhodobo 
obmedzujú, invalidizujú, až ohrozujú jeho život. Približne 80 % z nich je dedičných. Každý z nás je totiž nositeľom istej predispozície (zmeny DNA, chybného génu), ktorá môže zapríčiniť vznik zriedkavej choroby (napr. ak sa stretnú dvaja jedinci s rovnakou chybou). Ostatné zapríčiňujú baktériové alebo vírusové infekcie, alergie či vplyvy životného prostredia. Ohrozený môže byť teda každý z nás.

 

Náročnosť a zdĺhavosť diagnostiky

 

Jeden zo štyroch pacientov čaká na svoju diagnózu viac ako 30 rokov. Veľké množstvo zriedkavých chorôb, ich ojedinelý výskyt, symptómy v mnohých prípadoch totožné s bežnými ochoreniami, vysoká závažnosť a nedostatok odborných poznatkov sú hlavné faktory, ktoré sťažujú lekárom správnu a včasnú diagnostiku. Navyše ojedinelosť chorôb spôsobuje, že mnohí lekári sa s pacientom trpiacim zriedkavou chorobou počas celej svojej praxe nikdy nestretnú. Interval stanovenia diagnózy sa preto pohybuje v rokoch, prípadne až v desiatkach rokov.

 

Neexistujúca liečba

 

Viac ako 95 % zriedkavých chorôb je neliečiteľných. Keďže vo väčšine prípadov zriedkavých chorôb nie je známa liečba, lekári zmierňujú aspoň prejavy a ťažkosti, ktoré nastávajú pri postupe ochorenia. Pacienti si vyžadujú prístup viacerých špecialistov (fyzioterapia, klinická výživa, psychologická pomoc a pod.), nakoľko zriedkavé choroby spravidla nepostihujú len jeden orgán či systém, ale postupne ovládnu celé telo. Prístup k liečbe musí byť teda multidisciplinárny. Jednou z takýchto chorôb je aj tuberózna skleróza. „Je to geneticky podmienené ochorenie s poruchou regulácie rastu buniek, ktorá sa prejavuje tvorbou nezhubných nádorčekov. Postihuje mozog, kožu, oči, obličky, srdce a pľúca a tak sú prejavy ochorenia veľmi rôznorodé. Diagnostika a liečba tohto ochorenia si preto vyžaduje spoluprácu tímu odborníkov, ktorých činnosť koordinuje detský neurológ, lebo príznaky postihnutia mozgu sú zvyčajne prvým a najzávažnejším príznakom ochorenia," hovorí doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc., prednosta Kliniky detskej neurológie DFNsP v Bratislave. Okrem toho je pre pacientov so zriedkavými chorobami nevyhnutná podporná liečba v podobe zdravotníckych pomôcok. Vzhľadom na špecifiká chorôb, ktorými trpia, si pomôcky často vyžadujú osobité úpravy a ich počet či dĺžka používania sú odlišné od chorôb častého výskytu.

 

Zriedkavé choroby výrazne menia život pacienta i celej jeho rodiny

 

Zriedkavá choroba predstavuje záťaž a utrpenie, ktoré znáša ako pacient, tak aj jeho rodina. Chorí často tápajú v neistote, pociťujú strach a bezmocnosť a zároveň čelia nedôveryhodným pohľadom a pochybnostiam okolia. V dôsledku pribúdajúcich komplikácií sa stávajú odkázaní na pomoc a opateru svojich blízkych. Choroba a súvisiace režimové opatrenia ovplyvňujú ich vzdelávanie, výkon práce či voľnočasové aktivity. Svoj život musia ochoreniu podriadiť aj ostatní členovia rodiny, ktorí často z tohto dôvodu nepracujú.

 

Nedostatok informácií

 

Len 1000 zriedkavých chorôb profituje z odborných publikácií. Pritom vzdelávanie odborníkov je len jedným z mnohých krokov smerujúcich k zlepšeniu a urýchleniu diagnostiky zriedkavých chorôb. Nemenej dôležité je, aby aj laická verejnosť bola dostatočne informovaná o zriedkavých chorobách a možnostiach pomoci pacientom, ktorí sa tak môžu dostať z nedobrovoľnej izolácie. Práve zvyšovanie povedomia verejnosti o zriedkavých chorobách a ich dopade na život ľudí, ktorí nimi trpia i ľudí, ktorí sa o nich starajú, je hlavným cieľom spomínanej celoeurópskej kampane pri príležitosti Dňa zriedkavých chorôb. Aktuálny siedmy ročník sa venuje téme starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami a so sloganom „Spoločne k lepšej kvalite starostlivosti" zdôrazňuje, že hoci starostlivosť o pacientov v sebe zahŕňa mnoho aspektov, všetky predstavujú jedinú univerzálnu potrebu pacientov a ich rodín na celom svete, a tou je zlepšenie ich života. V roku 2013 sa do kampane zapojilo rekordných 72 krajín a tento rok sa ich očakáva viac ako 80. Rovnako ako minulý rok, aj tento rok sa Slovensko aktívne zapojí, a to vďaka aktivitám, ktoré na národnej úrovni organizuje Slovenská aliancia zriedkavých chorôb. Jej cieľom je systémovo riešiť situáciu pacientov trpiacich týmito chorobami na Slovensku. „V októbri 2012 bola vládou schválená Národná stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami a následne sa v roku 2013 kontinuálne začalo pracovať na vytváraní Národného plánu pre zriedkavé choroby (NP ZCH). Medzirezortná pracovná skupina na ňom pracovala počas celého roka. Ďalšími krokmi sú schválenie a postupné implementovanie NP ZCH do zdravotného a sociálneho systému. Cieľom kampane Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb je podporiť finančné krytie NP ZCH, implementácia definície ZCH do národnej legislatívy a zvýšenie povedomia o ZCH u zákonodarcov - poslancov, " hovorí Ing. Beáta Ramljaková, podpredsedníčka Aliancie ZCH.

 

Do plochy

 

ALKAPTONÚRIA

Jedným z tisícok zriedkavých ochorení je aj alkaptonúria. Je to genetická choroba, ktorá poškodzuje kosti a chrupavky, spôsobuje veľké bolesti a zdravotné problémy, ako sú osteoartritída, srdcové choroby či infekčné ochorenie obličiek. Pri tejto dedične podmienenej metabolickej poruche telo nedokáže metabolizovať látku, 
ktorá sa nazýva kyselina homogentizová (HGA). Tá sa potom hromadí v tele, napáda kosti a chrupavky, ktoré sa 
v dôsledku toho zafarbujú do modro-čiernej farby a tiež spôsobuje stmavnutie moču. Aj preto sa niekedy táto 
choroba označuje ako choroba čiernych kostí alebo choroba čierneho moču. Čierne a krehké chrupavky sú náchylnejšie na bežné opotrebovanie, a preto pacienti pomerne rýchlo začínajú pociťovať bolesti kĺbov a rannú stuhnutosť. Tým, ako sa chrupavka časom opotrebúva, dochádza k vzájomnému treniu kostí, čo spôsobuje bolestivú osteoartrózu. Kyselina homogentizová sa môže hromadiť aj v cievach a v srdci. Nahromadenie HGA spôsobuje kôrnatenie ciev, v dôsledku čoho sa znižuje ich schopnosť regulovať prietok krvi v tele. To môže viesť k zvýšenie tlaku krvi a v zriedkavých prípadoch aj k vzniku srdcovej choroby. Pomerne častým príznakom alkaptonúrie sú močové kamene, ale nemajú závažné dôsledky pre zdravie. Môžu byť bolestivé, väčšinou sa ich však telo zbaví prirodzenou cestou. Občas je potrebné jednoduchým operačným zákrokom väčšie kamene vybrať. Charakteristické pre väčšinu pacientov s týmto ochorením sú tmavé, modro-čierne uši, čo je výsledok nahromadenia HGA v chrupavke pod kožou ucha. Čierne usadeniny HGA sa nachádzajú aj v očiach pacientov, a to už hneď po štyridsiatke. Tieto usadeniny však nemajú nijaký vplyv na zrak a rovnako ako v prípade uší, nespôsobujú žiadne bolesti. Alkaptonúria je vo všeobecnosti extrémne zriedkavá choroba, ktorá postihuje len jedného človeka spomedzi 250-tisíc. No na Slovensku je jeho výskyt podstatne častejší, najmä v oblasti Kysúc. Slovensko má najväčší počet pacientov s alkaptonúriou na svete.
Zdroj: http://www.developakure.eu/what-is-aku/?lang=Sk

 

Pacientske organizácie zameriavajúce sa na jednotlivé zriedkavé choroby pôsobiace na Slovensku:

 

PACIENTSKE ORGANIZÁCIE LINK
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb www.sazch.sk
Asociácia Marfanovho syndrómu www.marfan.szm.sk
DebRA SR - Organizácia združujúca ľudí s chorobou motýlích krídel www.debra-slovakia.org
Slovenská asociácia Cystickej fibrózy www.cfasociacia.wordpress.com
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR www.omdvsr.sk
ZOGO - Združenie ojedinelých genetických ochorení www.zogo.sk
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou www.phaslovakia.org
Občianske združenie Priatelia slaných detí www.slanedeti.sk
Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe www.sphch.sk
Slovenská spoločnosť pre Spina Bifida a Hydrocefalus www.sbah.sk
Občianske združenie ASTUS www.diagnozatsc.sk
Národné združenie pre PKU -Slovensko www.nspku.sk
Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek EBMT.sk www.ebmt.sk
Slovenská myelómová spoločnosť - Klub pacientov www.myelom.sk
Liga proti reumatizmu - Klub motýlik www.zivotslupusom.sk
AKU spoločnosť Slovensko a Česko, o. z. www.developakure.eu
Klub CF www.klubcf.sk
Zdroj: www.sazch.sk