hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Rubrika OFTALMOLÓGIA

Oči Slovákov pomôžu sledovať aj špičkoví vedci z celého sveta

 

Slovenská vedecká špička z oblasti výskumu a vývoja biomedicíny a genetiky spojí sily so zahraničnými vedeckými kapacitami. Spájať ich bude práca na projekte v Centre výskumu závažných ochorení a ich komplikácií v Bratislave. Centrum bude mapovať problematiku ochorenia diabetickej retinopatie pacientov s ochorením diabetes mellitus.

 

Diabetes mellitus je chronické ochorenie, ktorého komplikácie významne skracujú očakávanú dĺžku života a znižujú kvalitu života pacientov, ale aj ich blízkych a rodinných príslušníkov. Jednou z najzávažnejších komplikácií cukrovky sú poruchy zraku, diabetická retinopatia. Začína sa prejavovať po piatich až 20 rokoch trvania ochorenia a je najčastejšou príčinou praktickej slepoty ľudí v produktívnom veku. „Vznik a priebeh diabetickej retinopatie 
úzko súvisia s pretrvávajúcou hyperglykémiou, pričom závažnosť komplikácií sa zvyšuje s trvaním diabetu a súbežným výskytom iných ochorení, ako sú zvýšený krvný tlak a zvýšené množstvo lipidov (cholesterolu) v krvi," hovorí prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá je jedným z partnerov projektu Centra výskumu závažných ochorení a ich komplikácií.

 

Projekt Centra výskumu závažných ochorení a ich komplikácií je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu 
Výskum a vývoj programového obdobia 2007 - 2013. V rámci projektu dochádza k prepojeniu spolupráce medzi súkromným sektorom a akademickou pôdou na domácej, ako aj medzinárodnej úrovni. Úlohou centra je vytvoriť dlhodobé partnerstvo medzi účastníkmi projektu na základe partnerskej zmluvy a prepojiť základný, ale aj aplikovaný výskum a vývoj na vysokoškolské vzdelávanie. Študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci sa takto 
budú môcť priamo zapájať do výskumu a vývoja prostredníctvom interdisciplinárne zameraného výskumného centra. Projekt má vo svoje prvej fáze, plánovanej do konca roka 2014, vyselektovať a zozbierať dáta od 5 000 pacientov s diabetom v diabetologických ambulanciách s následným vyšetrením pacientov na špecializovaných oftalmologických pracoviskách. Prvé reálne výsledky by mali byť známe koncom septembra 2015. Ukážu, ako sú na tom Slováci s chorobnosťou a mali by nielen analyzovať, ale aj odhaliť možné dedičné súvislosti tohto závažného ochorenia a nájsť riešenia, ako eliminovať riziko trvalej slepoty spôsobenej cukrovkou.

 

Zámerom Centra je založiť a prevádzkovať DNA banku diabetickej retinopatie, ktorá by v budúcnosti mohla poskytnúť významnú východiskovú bázu pre zavedenie a testovanie postupov umožňujúcich aj kauzálnu liečbu, t. j. odhalenie príčin ochorenia a podmienok, ktoré ju spôsobujú. „V populácii pacientov s diabetom možno pozorovať významné rozdiely vo výskyte aj v progresii diabetickej retinopatie," hovorí profesor Kadáši. „Hromadia sa dôkazy, že v pozadí týchto rozdielov sú genetické faktory, respektíve ich spoluúčasť na vývine a progresii diabetickej retinopatie je nesporná. Cieľom projektu v iniciálnom štádiu riešenia problematiky spoluúčasti genetických faktorov na diabetickej retinopatii je predovšetkým vytvoriť materiálne, ako aj metodické predpoklady pre ďalšie projekty už väčšieho rozsahu. Prvotným cieľom je založenie DNA banky klinicky presne charakterizovaných pacientov s cukrovkou," vysvetľuje profesor Kádaši. Ďalšími cieľmi výskumu je vývoj metód a postupov na monitorovanie a hodnotenie zdravotného stavu diabetických pacientov prostredníctvom telemedicínskych služieb, ako aj 
vývoj analytických metód a systémov na podporu rozhodovania medicínskeho personálu na základe neštruktúrovaných a semištruktúrovaných dát. Odbornými zahraničnými garantmi projektu sú významní odborníci z oblasti medicíny, biomedicíny a genetiky zo Spojených štátov i Európy, medzi inými Keith J. Johnson a Joseph Szustakowski, z Inštitútu pre biomedicínsky výskum v americkom Cambridgei či James E. Foley, medicínsky a výskumný expert na diabetes z East Hanoveru v USA.

 

Partneri projektu na Slovensku sú Medirex Group Academy, n. o., výskumná a vzdelávacia nezisková organizácia zameriavajúca sa najmä na oblasti biomedicíny, prioritne na 
humanitné biomedicínske smery a tiež spomínaná Prírodovedecká fakulta UK. Jej pracoviská disponujú nielen kvalifikovaným personálom, ale aj prístrojovým vybavením. V rámci viacerých projektov bolo vybudované moderné Centrum genomiky, ktoré poskytuje služby súvisiace s analýzou genómu vrátane sekvenovania a fragmentovej analýzy DNA, merania koncentrácie špecifických úsekov DNA. Moderne vybavené je aj Centrum bioinformatiky a Centrum proteomiky. Partnerom projektu je aj Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky.

 

DO PLOCHY

 

Diabetes a postihnutie očí

 

Diabetická retinopatia je ochorenie sietnice oka, spôsobené cukrovkou. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že v roku 2030 bude na celom svete viac ako 366 miliónov ľudí s diabetom. Riziko oslepnutia je v prípade diabetikov približne desať až 20-krát vyššie ako v prípade „nediabetikov". Každé dve minúty zomiera v dôsledku cukrovky jeden Európan. Na Slovensku v súčasnosti cukrovka postihuje asi 400 000 ľudí a ďalších asi 100 000 až 200 000 o svojom ochorení ani netuší. Pokiaľ cukrovka nie je dostatočne kontrolovaná liečbou, môže skrátiť očakávanú dĺžku života o 15 až 20 rokov. Diabetes je v populácii dospelých vo veku 20 až 74 rokov hlavnou príčinou nových prípadov slepoty. Diabetická retinopatia je každým rokom príčinou 12 000 až 24 000 nových prípadov slepoty. Komplikácie sa začnú prejavovať po piatich až 20 rokoch trvania ochorenia, čím zásadne obmedzia pacienta práve v období, keď chce reálne pracovať, zakladať si rodinu a plnohodnotne prežiť svoj život. Včasný záchyt retinopatie a prevencia progresie do terminálnych štádií závisia od pravidelných kontrol očného pozadia, od dobrej spolupráce a informovanosti pacienta a od včasnej liečby s cieľom zachovať na čo najdlhší čas použiteľné videnie. Svetová zdravotnícka organizácia celosvetovo odhaduje až 1,8 milióna ľudí, ktorí prichádzajú o zrak z dôvodu diabetickej retinopatie. Presná príčina ochorenia nie je stále objasnená. Uvažuje sa o niekoľkých rizikových faktoroch ako dĺžka trvania cukrovky, fajčenie, konzumácia alkoholu, vysoký krvný tlak. Posledné výsledky však poukázali aj na možné genetické faktory.

 

Reading centrum

 

Prednedávnom bola zriadená špecializovaná očná ambulancia v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni. Projekt je súčasťou navrhovaného Národného diabetologického programu vypracovaného Slovenskou diabetologickou spoločnosťou v spolupráci s hlavným odborníkom pre oftalmológiu. Zariadenie bolo zriadené na včasné odhalenie poruchy zraku diabetikov. Centrum robí systematický skríning a zber dát pacientov s cukrovkou v spolupráci s II. Očnou klinikou Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Špecializovanou nemocnicou v odbore oftalmológia, OFTAL s. r. o, Zvolen.

 

Diabetická retinopatia

 

Postihnutie očných ciev súvisiace s diabetom patrí medzi chronické komplikácie sprevádzajúce toto ochorenie. Nebezpečné je, že v prípade, ak pacient nemá žiadne ťažkosti, sa ochorenie diagnostikuje neskoro, kedy sú neraz prítomné niektoré z vážnych komplikácií cukrovky. Hovorí MUDr. Zuzana Némethyová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva na diabetes mellitus druhého typu.Ak sa diabetes správne nelieči, alebo je vlastne dlhodobo nerozpoznaný, môže navodiť chronické komplikácie. Asi 30 % diabetikov druhého typu môže mať niektorú z komplikácií, čo vypovedá o tom, že ochorenie trvá už niekoľko rokov. Ide o postihnutie jednak malých, rovnako ako aj veľkých ciev. V prvom prípade hovoríme o mikroangiopatii, v druhom a makroangiopatii. Do prvej skupiny  postihnutí,  ktoré súvisia výlučne s diabetom, patrí postihnutie očných ciev, ktoré laicky povedané, praskajú, a sietnica následne zakrváca alebo ide o novotvorbu ciev na sietnici, takzvanú diabetickú retinopatiu. Aj preto je dôležité, aby každého diabetika odosielal jeho lekár raz za rok na vyšetrenie očného pozadia. Ak sa diabetická retinopatia zachytí včas, môže sa aj skôr liečiť. Dnes existujú postupy, ktoré sú síce nákladné, ale vedia zabrzdiť progresiu. Nebezpečné je, že pacient spočiatku nemáva ťažkosti, poruchy videnia pociťuje, až keď sa ochorenie rozvinie.

 

 

Prečo by mali diabetici pravidelne navštevovať očného lekára?
Odpovedá MUDr. Zuzana Jamrichová, Očná klinika SZU a UN Bratislava

 

V prípade diabetikov prvého typu dochádza k poškodeniu sietnice asi päť rokov od nástupu ochorenia. V prípade ešte nerozpoznaného diabetu druhého typu sú však zmeny na očnom pozadí prvým signálom ochorenia. Stačí, že diabetes bol neskôr diagnostikovaný, a k takýmto zmenám na sietnici dôjde. Zmeny na očnom pozadí teda signalizujú úroveň kompenzácie diabetu. Dobre kompenzované a liečené ochorenie sa prejaví aj na očnom pozadí. Pri diabete ide väčšinou o zmeny na cievach sietnice, ich zakrvácanie a opuch sietnice. Pri ťažkom poškodení môže dôjsť až k odlúpeniu sietnice a oslepnutiu. Keďže okrem retinopatiesprevádza diabetes mellitus aj ďalšia z chronických komplikácií, a tou je neuropatia, čiže postihnutie nervov, zasiahnutý je aj zrakový nerv a jeho vyživovanie. Práve pre tieto riziká by každý diabetik mal aspoň raz ročne navštíviť oftalmológa. Keď sa nájdu zmeny na sietnici, treba ju ošetriť laserom a injekčne aplikovať antirastové faktory do sklovca. Pomáha to redukovať nežiaduce chronické komplikácie cukrovky - vznik patologických ciev a opuch.