hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Prvé Oftalmologické centrum diagnostiky zraku diabetikov v NEDÚ Ľubochňa

 

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Národný diabetologický a endokrinologický ústav Ľubochňa, n. o.

 

Diabetes mellitus je v súčasnej dobe najčastejšou príčinou slepoty u ľudí v produktívnom veku v priemyselne vyspelých krajinách sveta. Hlavnou príčinou straty videnia v dôsledku diabetických komplikácií je diabetická retinopatia a jej vystupňované formy ako proliferatívna diabetická retinopatia, diabetický edém makuly či krvácanie do sklovca. Zmeny na očnom pozadí sú často prítomné už v čase diagnózy diabetu najmä pri diabete 2. typu, čo je spôsobené oneskorenou diagnózou diabetu. Oneskorené je však často aj prvé oftalmologické vyšetrenie týchto pacientov. Nie 
zriedkavé sú prípady prvého vyšetrenia po niekoľkých rokoch od diagnózy ochorenia. Preto je často výskytretinálnych komplikácií v úvodných štádiách diabetes mellitus „poddiagnostikovaný" a mnoho pacientov nedostáva optimálnu liečbu (k súčasným možnostiam), so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. Príčiny takéhoto stavu môžeme rozdeliť na faktory zo strany lekára, ako aj pacienta. Nie je zriedkavosťou stretnúť sa s nespoluprácou pacienta a benevolentným postojom, nerealizovaním doporučených vyšetrení, nakoľko v úvodných štádiách ochorenie nemusí mať žiadne prejavy a aj závažná retinopatia môže dlho prebiehať asymptomaticky. Často sú však problémom nedostatočné vedomosti o potrebe pravidelného vyšetrenia a tiež relatívna nedostupnosť oftalmologického vyšetrenia. V prípade diabetológov ide zasa o nedostatočnú frekvenciu odosielania pacientov k oftalmológovi. Rovnako, nie každý ambulantný oftalmológ je špecialista na zadný segment oka, nie každý má fundus kameru s možnosťou archivácie výsledkov a nie každý má možnosť aplikovať laserovú liečbu či najmodernejšiu vysokoefektívnu terapeutickú metódu, ako je napríklad aplikácia anti- VEGF protilátok. Pomerne častá sa javí aj subjektívna chyba pri vyšetrení. Jedným z cieľov programu Slovenskej diabetologickej spoločnosti je zlepšiť výsledky starostlivosti o pacientov s diabetom v zmysle redukcie výskytu a rýchlosti progresie komplikácií zabezpečením včasnej diagnostiky ochorenia, včasnej a štandardizovanej diagnostiky komplikácií, interdisciplinárnej spolupráce na báze optimalizovaných štandardov a zabezpečenia reálnej dostupnosti moderných diagnostických a terapeutických prístupov. Dôležitá je preto dobre organizovaná interdisciplinárna spolupráca diabetológa s oftalmológom s dostupnou, včasnou, špecializovanou diagnostikou a adekvátna dostupnosť modernej liečby. Jednou z možností ako zabezpečiť tieto požiadavky, je vytváranie tzv. oftalmologických „reading" centier (ORC). Prvé centrum diagnostiky zraku diabetikov - Oftalmologické reading centrum, vzniklo v druhej polovici roku 2012 a do prevádzky bolo uvedené 24. novembra. ORC vzniklo ako spoločný projekt na podnet Slovenskej diabetologickej spoločnosti v spolupráci so Slovenskou oftalmologickou spoločnosťou v rámci pracovísk Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni (ako špecializovaného diabetologického pracoviska na jednej strane) a II. oftalmologickou klinikou Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a centrom Oftal vo Zvolene. Odbornými garantmi a zakladateľmi projektu sú doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., za odbor diabetológie a MUDr. Marta Ondrejková, PhD., za odbor oftalmológie.

 

Cieľom centra je zabezpečiť interdisciplinárnu starostlivosť na vysokej úrovni, rovnako ako aj včasnú diagnostiku špecialistom a dostupnosť včasného a špecializovaného oftalmologického vyšetrenia, ďalej štandardnú diagnostiku s minimalizáciou chyby jednotlivca, dostupnosť včasnej a adekvátnej starostlivosti a liečby. Potrebné je tiež sledovať jej efekt, archivovať výsledky a vytvoriť databázu pre neskoršie hodnotenie dynamiky nálezov. Sme presvedčení, že zakladanie oftalmologických „reading" centier má niekoľko výhod. Pre pacienta znamená lepšiu dostupnosť a pohodlie vyšetrenia, lepší a včasnejší záchyt patológií, pacient sa rýchlejšie dostane do rúk špecialistu a skôr sa dostane aj k adekvátnej modernej liečbe. Pre lekára znamená štandardizáciu hodnotenia, minimalizuje sa subjektívna a interpersonálna chyba, dosahuje sa väčšia výťažnosť vyšetrenia. Napokon, zvyšuje sa kvalita starostlivosti a šetria sa finančné prostriedky. Ďalšie oftalmologické „reading" centrá chceme v blízkej budúcnosti uviesť do prevádzky aj v Bratislave a Košiciach.