hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 3/2016

RUBRIKA CROHNOVA CHOROBA

 

Druhý najmocnejší orgán v tele. Počúvajte ho, keď vás volá

 

Tráviaci trakt jesa priamo prepojený s mozgom, a to ajvďaka rovnakým typom receptorov.Napríklad serotonínových receptorov je v tráviacom trakte viac ako v mozgu.Nachádza sa v ňom aj samostatný „črevný" nervový systém, odborne sa nazýva enterický. Správne fungovanie čriev má vplyv na celkový zdravotný stav, psychiku a výkonnosť.Predpokladom je správne a kvalitné stravovanie, ktoré sa ako najvýznamnejší enviromentálny faktor podieľa na koordinácii črevných funkcií.

 

 

Celý článok

RUBRIKA OBEZITOLÓGIA

Obezita v číslach

 

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) malo v roku 2014 viac ako 1,9 miliardy dospelých osôb nadhmotnosť, z nich 600 miliónov malo obezitu. Obezitou trpí 13 % svetovej dospelej populácie (11 % mužov a 15 % žien) a 39 % (38 % mužov a 40 % žien) má nadhmotnosť. Celosvetový výskyt obezity sa medzi rokmi 1980 a 2014 viac ako zdvojnásobil. Ak budú súčasné trendy pokračovať v nezmenenom tempe, je predpoklad, že v roku 2030 bude celosvetovo až 3,3 miliardy ľudí trpieť nadhmotnosťou alebo obezitou. SZO stanovila pre celý svet cieľ znížiť počet obéznych osôb do roku 2025 na úroveň z roku 2010. Na dosiahnutie tohto cieľa nám ostáva necelých desaťrokov (a už dnes je s veľkou pravdepodobnosťou jasné, že sa tento cieľ nepodarí dosiahnuť).

Celý článok


RUBRIKA OCHORENIA KOŽE

Hidradenitída -málo známe bolestivé kožné ochorenie

 

Novinku v liečbe predstavuje biologická liečba.„Jej úspech spočíva najmä v minimalizovaní zápalových prejavov,vďaka čomu sa zmierni výtok,zníži sa zápalová aktivita ochorenia a jeho bolestivosť. Biologickú liečbu možno pacientovi naordinovať aj pred plánovaným chirurgickým zákrokom, čím sa zmierni zápal. Následne môžeme pristúpiť k chirurgickému odstráneniu ložiska a udržiavať stav pod kontrolou pomocou biologickej liečby.V ťažkých štádiách ochorenia je chirurgický zásah často nevyhnutný, preto je dôležité ochorenie odhaliť čonajskôr, aby sa predišlo ťažkým formám hidradenitídy,prípadne jej komplikáciám, ako je rakovina kože," hovorí profesor Juraj Péč.

 

Celý článok

RUBRIKA ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Hravo ži zdravo

 

„Správne stravovacie návyky sú dôležitou súčasťou života mladých ľudí. Ak si dobré návyky zafixujú v detstve, je veľká pravdepodobnosť, že ich budú sprevádzať aj po celý život. Jednoducho sa stanú stereotypmi. Platí to síce aj pokiaľ ide o prehrešky v stravovaní či nedostatok pohybovej aktivity, ale sila pozitívneho príkladu rodičov je veľmi dôležitá. Ak rodina aktívne trávi voľný čas, väčšinou v podobných aktivitách pokračujú aj deti, keď dospejú. Projekt ´Hravo ži zdravo´ má cieľ priviesť a ukázať deťom, prečo je zdravý životný štýl dôležitý, aj preto aby sa nezvyšovali riziká ochorení počas dospievania a v dospelosti," povedal MUDr. Peter Minárik, odborný garant projektu na Slovensku.

 

Prečo projekt „Hravo ži zdravo" vznikol a či splnil očakávania?

Odpovedá riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jarmila Halgašová.
„Otázkam zdravého životného štýlu a vzdelávaniu verejnosti sa PKS venuje od svojho vzniku. Po roku 1989 sa zo škôl vytratilo vzdelávanie detí a mládeže zamerané na praktické stránky života. Kurzy varenia, práce na pozemku, ručné práce alebo školské dielne - všetko to boli činnosti zamerané nielen na získavanie vedomostí, ale aj praktických zručností, ktoré deťom poskytli iný rozmer využívania nadobudnutých teoretických poznatkov. Ku komunikácii o zdravom životnom štýle PKS motivuje aj trend rastu nadváhy a obezity. Sme presvedčení, že je potrebné vzdelávať verejnosť a najmä deti o vyváženom príjme a výdaji energie, pitnom režime, o pohybových aktivitách, ako aj o duševnom zdraví. Pretože potraviny, ktoré sa uvádzajú na trh, ak spĺňajú požiadavky bezpečnosti, čo by mali povinne, sú zdravé. Potraviny by sa teda nemali deliť na „zdravé" a „nezdravé". Zdravý a nezdravý je životný štýl. Myslím si, že je potrebné na základné školy opäť zaviesť vzdelávanie detí zamerané na získavanie praktických zručností. Deti budú jednak samostatnejšie, jednak sa im rozšíri obzor pri výbere budúceho povolania. Samozrejme, že základom pre vytváranie stravovacích návykov, pohybových aktivít a životného štýlu všeobecne je rodina. Škola by však mala pomáhať tieto návyky dotvárať. PKS zastáva názor, že návyky je potrebné budovať čo najskôr. Piataci sú vo veku, kedy dokážu dobre porozumieť problematike a ešte sa radi zapájajú do kolektívnych aktivít. Projekt „Hravo ži zdravo" do života uviedla partnerská organizácia v Českej republike Potravinářská komora České republiky. Keďže PKS hodnotí vzdelávací projekt veľmi pozitívne, od kolegov z Českej republiky ho prevzala a uviedla do slovenských škôl. Hodnotiť dosiahnutý pokrok je však ťažké. Každý rok totiž prídu nové deti, noví piataci, ktorí sa začnú vzdelávať nanovo. Veríme, že kurz poskytne každý rok ďalším deťom vedomosti, podľa ktorých sa budú správať aj po ukončení kurzu. Dôležité je, aby mali podporu rodičov. Preto organizujeme tlačové konferencie zamerané na zdravý životný štýl a na mýty a fakty o potravinách. Žijeme v komplikovanom období, kedy zaznamenávame celosvetový nárast nadváhy a obezity. Súčasne sa nám ponúka množstvo „zaručených" informácií o zlepšení zdravia. Absentuje však systematické a objektívne vzdelávanie zo strany štátu. Rovnako chýba finančná podpora štátu na obnovu existujúcich a na budovanie nových športových areálov. Často však neabsentuje ochota regulovať potravinársky priemysel. Myslím si, že primárne je potrebné sústrediť pozornosť na vzdelávanie a na vytváranie možností pre športové aktivity. Regulácie vytvárajú živnú pôdu na obchádzanie a porušovanie legislatívy."

 

Celý článok

RUBRIKA OBEZITOLÓGIA

Možnosti liečby obézneho diabetika - nové lieky so zameraním na pokles hmotnosti

doc. MUDr. Zbynek  Schroner, PhD.

Diabetológia je v súčasnosti jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odborov vnútorného lekárstva. V máloktorom odbore bolo za posledných pár rokov vyvinutých toľko liekov, ktoré boli registrované na klinické použitie, alebo sú v záverečných fázach klinického skúšania s reálnou perspektívou, že budú v dohľadnom čase dostupné v klinickej praxi, ako je to práve v diabetológii.

 

Liečba na mieru

Stále však platí, že základom úspechu je individualizácia liečby. Dôležité je  zvažovanie potrieb, preferencií a tolerancií každého pacienta. Nutný je správny výber pacienta na akúkoľvek antidiabetickú liečbu. A v neposlednom rade platí, že pacient by mal byť partnerom lekára v starostlivosti o svoje ochorenie.

 

Celý článok

RUBRIKA OBEZITOLÓGIA

Čo je nové v detskej obezite?

MUDr. Katarína Prochotská PhD., prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

 

Je dobré si uvedomiť, že chudnutie vyžaduje určitý čas. Aj malé zmeny v stravovaní a pohybe, dosiahnuté formou povzbudenia a pozitívnej motivácie, ktoré sa dodržiavajú dostatočne dlho, môžu zabezpečiť veľké zmeny v telesnej hmotnosti a zdraví vášho dieťaťa. Buďte trpezliví!

 

Celý článok

Pohyb - elixír zdravia
Význam pravidelnej pohybovej aktivity v prevencii a liečbe obezity

 

prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc., Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV
Mgr. Jozef Ukropec, PhD.,Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV


Okrem zníženia energetického príjmu úpravou stravovania je základnou súčasťou liečby a prevencie obezity zvýšenie energetického výdaja pohybovou aktivitou.
Kombinácia vytrvalostného a silového tréningu, ako aj redukcia sedavého správania, (aktívny transport, používanie schodov, chôdza...) je z hľadiska dnešných poznatkov najvhodnejším prostriedkom na zvyšovanie energetického výdaja v rámci prevencie a liečby obezity.

 

Celý článok

RUBRIKA Spýtali sme sa za vás

Dá sa hypertenzii predísť?

Na otázky Bedekra zdravia o prevencii nielen vysokého krvného tlaku, ale i ďalších obávaných komplikácií odpovedá doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., z Kliniky kardiológie a angiológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

 

Možno predísť hypertenzii režimovými opatreniami?

V medicíne nič nie je čiernobiele. Často, aj v médiách, sa dáva priestor informáciám, že ak budeme zdravo žiť, dostatočne sa hýbať, nesoliť, hypertenzia nám nehrozí. Nie je to celkom tak. Aj keď súčasťou zásad primárnej prevencie, aby sa nám srdcovo-cievne ochorenia nerozvinuli priveľmi zavčasu, je naozaj dodržiavať zásady správneho životného štýlu. Patrí sem zbytočne priveľa nesoliť, dostatočne sa hýbať, mať svoju telesnú váhu pod kontrolou, nefajčiť, vedieť dostatočne oddychovať a dopriať si dostatok spánku. Ak aj toto všetko splníme, nemáme stopercentnú záruku, že zabránime vzniku srdcovo-cievneho ochorenia, teda ani hypertenzie. Dodržiavaním uvedených zásad však máme v moci nástup ochorení oddialiť, a ak už vzniknú, oddialiť aj rozvoj ich obávaných komplikácií.

 

Celý článok

RUBRIKA ROZHOVOR

Mýty o skleróze multiplex

Skleróza multiplex či roztrúsená skleróza alebo skratkou SM je ochorenie opradené rôznymi mýtmi a legendami. Zákerné, bez akejkoľvek logiky a nepredvídateľné. O ďalších mylných predstavách spojených s týmto ochorením rozpráva pre Bedeker zdravia MUDr. Slavomíra Kováčová, z Centra pre liečbu sclerosis multiplex vo Fakultnej nemocnici Nitra.

 

Medzi najčastejšie mýty či legendy o SM patrí názor, že ochorenie sa nedá liečiť a každý pacient skončí skôr či neskôr na vozíčku.
Asi pred dvadsiatimi rokmi sa objavili prvé preparáty na liečbu SM - interferóny. Prvoradým cieľom liečby bolo zníženie počtu atakov a spomalenie progresie ochorenia. Za posledných desať rokov do portfólia liekov určených pre liečbu SM pribudli ďalšie s iným mechanizmom účinku. Práve s príchodom novších a účinnejších liekov sa začína meniť aj terapeutický cieľ, kedy sa snažíme dosiahnuť prakticky remisiu ochorenia - teda úplne potlačiť klinickú aktivitu v podobe atakov a progredujúceho zneschopnenia, ako aj rádiologickú aktivitu, čo znamená potlačiť zápal mozgu a miechy zachytený na magnetickej rezonancii.

 

Celý článok

RUBRIKA OSOBNOSŤ

Teší ma, keď pacienti spolupracujú a dokážem im pomôcť s ich ochorením

 

Do ambulancií diabetológov a metabolických centier sa dostávajú čoraz mladšie ročníky. Čoraz mladšie ročníky trpia aj nadváhou či obezitou a stavom, ktorý sa označuje ako prediabetes. Nielen o tom, ale aj o snahe priviesť pacientov na správnu cestu v zvládaní ťažkostí spojených s chorobami súvisiacimi s nie práve najzdravším životným štýlom, hovorí MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., predsedníčka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, diabetologička venujúca sa dlhé roky manažmentu porúch metabolizmu tukov z metabolického centra Metabol KLINIK, s. r. o.


Je niečo, čo vás teší, alebo naopak hnevá, s čím by ste sa chceli podeliť s čitateľmi Bedekra zdravia? Máte nejaké krédo?

Je to trocha zložitá otázka. Hnevá ma, keď pacienti k liečbe nepristupujú tak, ako by bolo potrebné, a zvaľujú vinu na každého iného, ale nehľadajú možnosti, ako si pomôcť. Teší ma, ak sa podaria veci, na ktorých pracujem, ak mám okolo seba ľudí, ktorí sú na rovnakej vlnovej dĺžke ako ja a dokážu obetovať úsilie a čas, aby bol výsledok práce dobrý. Tešia ma moji pacienti, ktorí sa chcú a dokážu riadiť podľa mojich odporúčaní, keď mi napríklad nadšene rozprávajú, že im to pomohlo. Teším sa, že sa mamičkám, ktoré majú diabetes či gestačný diabetes narodili krásne zdravé deti. A pokiaľ ide o krédo, dalo by sa to trocha obšírnejšie povedať asi tak, že sa snažím najlepšie ako viem pomôcť a poradiť mojim pacientom. Aby aj oni mali dobrý pocit z toho, že im napríklad liečba dobre funguje. A opäť sa teším z toho, keď sa mi podarí nastaviť pacientov tak, aby v liečbe spolupracovali a vážili si seba a svoje zdravie. Najhoršie totiž je, ak si pacienti myslia, že jedna tabletka vyrieši všetky ich ťažkosti. Samozrejme, do ambulancie prídu aj pacienti v takom zdravotnom stave, kedy liečbu farmakami nemôžeme odkladať. Ale ak je čas a priestor na zmenu životného štýlu a stravovania, je dobré, ak sa pustíme najprv týmto smerom.

 

Celý článok