hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Lepší sluch vďaka technike ?

Žijeme v priveľmi hlučnej dobe. Lekári čoraz častejšie upozorňujú na to, že porucha sluchu bude v budúcich  generáciách častejším javom, ako je to v súčasnosti.

Na tému porúch sluchu  a predovšetkým o „strojčekoch, ktoré môžu sluch zlepšiť“,  sme sa rozprávali s foniatričkou  MUDr. Dagmar Volmutovou v  Neštátnej foniatrickej a ORL ambulancii, Poliklinika Mýtna v Bratislave.

Aké sú najčastejšie sluchové poruchy?

K nám do ambulancie prichádzajú najmä pacienti, ktorým sa zhoršuje sluch v dôsledku veku. Najväčší počet nedoslýchavých pacientov u nás tvoria starší ľudia. Vplyv na to má predovšetkým veľký podiel starších ľudí v Bratislavských obvodoch,  ktoré k nám patria. U nich  sa stretávame väčšinou so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou sluchu. Poruchy  sluchu  u týchto pacientov  sú vo väčšine prípadov dôsledkom postupnej  degenerácie sluchového  orgánu a stareckej nedoslýchavosti. Podiel pacientov s praktickou hluchotou, čo je viac ako 80% straty sluchu,  je menší.  
Na ambulancii sa pomerne často stretávame aj so stratou sluchu v dôsledku chronickej otitídy,  ktorá môže byť sprevádzaná perforáciou bubienka alebo inými patologickými zmenami na bubienku.
Staršie deti a mladí ľudia s vrodenými ťažkými poruchami sluchu a praktickou hluchotou rôznej etiológie, ktorým vydávame načúvacie prístroje, tvoria samostatnú skupinu pacientov, u ktorých je  výber  naslúchadiel veľmi náročný.
Deťom s vrodenou  praktickou hluchotou, resp. ťažkou  stratou sluchu  rôzneho stupňa a  etiológie vo veku do sedem rokov predpisujú načúvacie prístroje klinickí foniatri. U týchto detí  je často nutná hospitalizácia, počas ktorej sa diagnostikuje stupeň a typ poruchy sluchu,   dieťa  je v starostlivosti logopéda.

Podľa čoho sa rozhodujete, aký načúvací prístroj predpíšete?

Výber načúvacieho  prístroja - naslúchadlá  závisí predovšetkým  od  charakteru a stupňa poruchy sluchu, veku pacienta, od  otoskopického  nálezu  a  tvaru zvukovodu. Veľmi dôležitá  je u starších ľudí  jemná motorika  rúk.

Sú ešte ďalšie kritériá, podľa ktorých sa lekár pri predpisovaní načúvacieho prístroja rozhoduje?

Pri výbere  načúvacieho prístroja  musíme poznať a brať do úvahy  profesiu pacienta, v akých  akustických pracovných podmienkach  bude strojček používať, či chodí na spoločenské a kultúrne podujatia – čo od naslúchadla očakáva a kde ho bude nosiť, resp. či je ochotný priplácať na  nadštandardný načúvací prístroj. V takýchto prípadoch musíme výberu a naprogramovaniu naslúchadla venovať veľkú pozornosť. Odporúčame  kvalitnejšie načúvacie prístroje na vysšej technickej úrovni, ktoré dokážu zabezpečiť príjemné nerušené počutie a dobrú zrozumiteľnosť na pozadí  hlučného prostredia, resp. pri viacprogramových  naslúchadlách si možu prispôsobovať načuvací prístroje prostrediu, v ktorom sa zdržiavajú. 
Starším pacientom, hlavne s ťažkou poruchou sluchu, odporúčame väčšinou závesné naslúchadlá. Pridelenie malého zvukovodového  prístroja  je u starších ľudí možné len vtedy,  ak  nemajú porušenú jemnú motoriku rúk, majú dobrý zrak, a je predpoklad, že sa naučia malé zvukovodové naslúchadlo obsluhovať.  V súčasnosti môžeme aj starším pacientom veľmi slušne  vykompenzovať stratu sluchu štandardným digitálnym načúvacím prístrojom, ktorý je v plnej úhrade Zdravotnej poisťovne a pacient nemusí doplácať.

Aké typy načúvacích prístrojov sú  u nás pre pacientov dotupné ?

V dnešnej dobe máme k dispozícii  predovšetkým  digitálne naslúchadla, ktorých technická úroveň sa rok od roka zlepšuje.Všetky tieto načúvacie prístroje sa programujú na počítačí,  alebo na digitálnych počítačových boxoch. Analógové naslúchadlá, ktoré pacienti dostávali  v minulosti,  sa dnes predpisujú  už  len výnimočne.
Podľa  tvaru máme k dispozícii  načúvacie prístroje závesné, zvukovodové, miniatúrne  kanálové ( CIC),  ktoré sa vkladajú do zvukovodu, a v poslednom čase aj strojčeky, ktoré majú reproduktor  umiestnený  vo zvukovode. Všetky zvukovodové  a kanálové naslúchadlá sa vyrábajú individuálne na mieru podľa otlačku ucha pacienta. Ku závesným strojčekom sa vyrába individuálna ušná tvárnica podľa otlačku ucha.    
Elektronická  úroveň a kvalita načúvacieho prístroja nie je daná tvarom, ako si to mnohí ľudia myslia. Elektronika na rovnakej technickej úrovni môže byť umiestnená  v závesnom, zvukovodovom, ale aj kanálovom  naslúchadle. Hlavný  technicky rozdiel  jednotlivých  uvedených  prístrojov je v rozsahu  hlasitosti, t.j. akú stratu sluchu dokáže  naslúchadlo vykompenzovať.
Veľkosť  a rovnako aj  viditeľnosť zvukovodových načúvacích prístrojov závisí od stupňa poruchy sluchu, od tvaru a veľkosti Vášho zvukovodu.  Obecne platí, že čím silnejší je načúvací prístroj, tým býva väčší, pretože je nutná väčšia batéria a reproduktor.
Preto malé zvukovodové,  resp. kanálové strojčeky nemôžeme dať pacientovi s ťažkou  stratou sluchu a praktickou  hluchotou.    
Technická úroveň  dnešných plne digitalizovaných načúvacích prístrojov  je naozaj veľmi dobrá, a  je na svetovej úrovni aj v prípade štandardných strojčekov, ktoré v plnej miere hradí poisťovňa. Všetky načúvacie prístroje, ktoré naši pacienti dostávajú, sa  dovážajú zo zahraničia

Zriedkavo, keď  má pacient  chronickú otitídu, perforáciu na bubienku a ucho často tečie,  používa  sa špeciálny  okuliarový  načúvací prístroj s kostným vedením . V ramienkach okuliarov  je umiestnený kostný vibrátor, ktorý  prenáša zvuk cez kosť do vnútorného ucha. Poisťovňa pri takejto špecifickej indikácii hradí načúvací prístroj, okuliarový rám si hradí pacient sám. V niektorých  prípadoch sú možné  aj aktívne stredoušné  implantáty. 

Suma, ktorú hradí zdravotná  poisťovňa  za štandardný načúvací prístroj je stanovená v Liečebnom  poriadku. Ak si pacient vyberie nadštandardný prístroj na vyššej technickej úrovni, rozdiel v cene si potom pacient dopláca sám.
Samozrejme  cena  načúvacieho  prístroja  zavisí od  technických parametrov a technickej  úrovne  prístroja, ( napr. počtu  kanálov, ktoré spracovávajú zvukový signál, potláčanie okolitých zvukov, počet  programov,  mikrofónov,  spracovanie signálu, úprava spätnej väzby,  atď.)

Ako sa načúvací prístroj nastavuje?

Pred  indikáciou a výberom  načúvacieho prístroja musí pacient absolvovať ušné vyšetrenie, audiometrické vyšetrenie sluchu a zrozumitelnosť reči. Na základe týchto vyšetrení pristupujeme k výberu strojčeka.  Každý strojček sa musí individuálne naprogramovať podľa audiogramu a potom doladíme  kvalitu zvuku podľa subjektívneho vnímania pacienta. Porovnávame zrozumitelnosť reči so skúšanými strojčekami hovorovou rečou, ale aj objektívne rečovou audiometriou z reproduktorov v kabíne. 
Porozumenie reči  je závislé  nielen na počutí, ale aj na spracovaní reči v mozgu. U starých ľudí  je porucha sluchu veľmi často kombinovaná s centrálnou poruchou vnímania reči, čo súvisí s degeneratívnymi zmenami na mozgu. V takýchto prípadoch  načúvací prístroj zlepší komunikáciu a zrozumitelnosť pacienta  len čiastočne.

Kedy si  pacient začína uvedomovať zhoršenie sluchu a kedy pacienta už potrebuje načúvací prístroj ?

Prvým príznakom, kedy si človek začína  uvedomovať, že sa mu zhoršuje sluch sú  problémy s počutím a komunikáciou v hlučnejšom prostredí, v zhoršených akustických podmienkach - napríklad  spoločnosti, v reštaurácii, na poradách a prednáškach. U  starších ľudí je to predovšetkým  pri  pozeraní televízie, komunikácii v rodine, často  v kostole .
Podľa Liečebného poriadku je  stanovený určitý stupeň straty sluchu, resp. straty zrozumitelnosti reči, kedy indikujeme kompenzáciu  nedoslýchavosti naslúchadlom. V praxi však nemôžeme tieto čiselné hranice úplne striktne dodržiavať. V prípade niektorých profesií,  (ako sú učitelia, vysokoškolskí  pedagógovia, tlmočníci, farári), u ktorých je nevyhnutná každodenná  komunikácia v zhoršených akustických podmienkach, berieme do úvahy hlavne potrebu zlepšenia zrozumitelnosti pri komunikácii pred  stanovenými limitami.  Naopak, niektorí starší ľudia, aj napriek tomu, že ich strata sluchu sa objektívne potvrdila, sa rozhodnú, že zatiaľ prístroj nechcú.
Podľa LP má pacient v prípade stredne ťažkej nedoslýchavosti nárok na pridelenie jedného naslúchadla raz za päť rokov. V prípade ťažkej straty sluchu, ktorá nie je dostatočne  kompenzovaná jedným naslúchadlom, ako aj u praktickej hluchoty má  pacient podla LP nárok na dva strojčeky -  t.j. obojstrannú kompenzáciu straty sluchu.
Deti dostávajú od malička v prípade obojstrannej straty sluchu akéhokoľvek stupňa vždy dve naslúchadlá až do ukončenia  školskej docházky.  Samozrejme u detí s ťažkou stratou sluchu a  vrodenou  praktickou hluchotou  je nutná obojstranná kompenzácia straty  sluchu .

Zhovárala sa Iva Baranovičová