hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA VÍRUSOVÉ OCHORENIA

MUDr. Viera Jančulová
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Hepatitída A z pohľadu epidemiológie

 

Existuje šesť druhov vírusových hepatitíd (A, B, C, D, E, G), ktoré vyvoláva šesť rozličných vírusov. Všetky vírusové hepatitídy majú v zásade rovnaký klinický obraz, líšia sa však dĺžkou inkubačného času, závažnosťou priebehu a následkov, majú odlišnú epidemiologickú charakteristiku, spôsob prenosu a prevenciu.

Na Slovensku sa najčastejšie vyskytujú vírusové hepatitídy A (VHA), ktoré tvoria približne 70 % zo všetkých hepatitíd. Ochorenie na VHA začína neurčitými príznakmi podobnými chrípke (malátnosť, únava, bolesti hlavy, zvýšená teplota), môžu sa objaviť aj bolesti pod pravým rebrovým oblúkom. Rozvinuté štádium ochorenia sprevádza žltačka (chorí majú žlté sfarbenie očí a kože, tmavý moč a svetlú stolicu), čo súvisí s tým, že vírus, ktorý vyvolal ochorenie, napadol bunky pečene. Časť chorých nemusí zažltnúť, nemá žiadne klinické príznaky, a preto tieto osoby môžu šíriť chorobu nepoznane na ďalšie osoby. Deti prekonávajú ochorenie ľahšie, starší mávajú ťažší priebeh ochorenia. Inkubačný čas ochorenia je desať až 50 dní, v priemere 30 dní. Ochorenie neprechádza do chronickosti a jeho prekonanie zanecháva celoživotnú imunitu.

Prenos

Ochorenie na VHA sa prenáša fekálno-orálnou cestou. Vírus sa vylučuje stolicou človeka, ktorý už hepatitídu má (je chorý, má klinické príznaky ochorenia alebo je bez klinických príznakov, ale má vírus v tele). Takýto človek vírus vylučuje v stolici a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny prenáša ochorenie na iných kontaminovanými rukami, jedlom a výnimočne aj vodou, čiže do organizmu ďalšieho človeka sa vírus dostáva prehltnutím ústami. Preto sa o hepatitíde typu A hovorí ako o chorobe špinavých rúk.

Prevencia

Najdôležitejšou ochranou pred ochorením na VHA je dodržiavať zásady osobnej hygieny, najmä umývanie rúk mydlom a teplou vodou po návrate domov, po použití toalety, pred prípravou jedla, pred konzumovaním jedla, pitia a pred fajčením. Možno používať dezinfekčné obrúsky. Ďalej je dôležité zabezpečenie zdravotne nezávadnej pitnej vody a kanalizácie. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie.

Rizikové osoby

Keďže ide o fekálno-orálnu nákazu, k rizikovým skupinám patria najmä osoby žijúce v prostredí s nízkym socioekonomickým a hygienickým štandardom, cestovatelia, osoby pracujúce s odpadom, pracovníci špeciálnych profesií (napr. hasiči, policajti, vojaci), zdravotnícki a laboratórni pracovníci.

Protiepidemické opatrenia

Opatrenia pri podozrení alebo pri zistení ochorení na vírusovú hepatitídu A sú v pôsobnosti praktických lekárov, infektológov, mikrobiológov a tiež epidemiológov regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Osoby, ktoré majú príznaky ochorenia, vyšetrí všeobecný lekár, ktorý vykoná odber biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie za účelom potvrdenia ochorenia. RÚVZ zabezpečujú epidemiologické vyšetrenie v ohnisku nákazy do 24 hodín po obdržaní hlásenia o výskyte ochorenia alebo podozrenia z ochorenia na VHA. Určujú osoby podozrivé z nákazy, ktoré sa podrobia lekárskemu dohľadu, rovnako ako aj osoby, ktorým orgán na ochranu zdravia nariadi pasívnu alebo aktívnu imunizáciu, resp. simultánnu pasívnu aj aktívnu imunizáciu. Metodicky usmerňujú praktických lekárov pri vykonávaní zvýšeného zdravotného dozoru nad osobami podozrivými z nákazy. Určujú spôsob a rozsah ohniskovej dezinfekcie a poučujú osoby pri vykonávaní dezinfekcie. Hlásia chorých, ktorí boli v rozpätí maximálneho inkubačného času príslušného typu hepatitídy hospitalizovaní v zdravotníckom zariadení iného okresu príslušnému RÚVZ. Kontrolujú plnenia protiepidemických opatrení nariadených orgánom na ochranu zdravia vrátane kontroly ohniskovej dezinfekcie, pasívnej, aktívnej imunizácie a výkonu lekárskeho dohľadu. Hlásia relevantné údaje do centrálneho registra prenosných ochorení. Pri zabezpečovaní opatrení sa postupuje v zmysle „Zásad na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd" č. HH/11733/04/SE.

Na celom svete

VHA sa vyskytuje na celom svete. Do roku 2007 bol zaznamenaný dlhodobo klesajúci trend chorobnosti na VHA, naproti tomu v rokoch 2008 až 2010 chorobnosť výrazne klesla. Po prechodnom poklese v rokoch 2011 až 2013 opäť vzrástla a v roku 2016 dosiahla hodnotu 1 362 ochorení (chorobnosť 25,10/100 000 obyvateľov). Za posledných 20 rokov bol maximum ochorení zaznamenaný v roku 2009 (1 449 ochorení, chorobnosť 26,77). Ochorenia na VHA na Slovensku mávajú sporadický, rodinný a epidemický charakter. Epidémie VHA sa vyskytujú každoročne najmä medzi marginalizovanými skupinami obyvateľstva, ktoré žijú v zlých hygienických podmienkach s absenciou základných hygienických návykov. V týchto skupinách obyvateľstva dochádza veľmi ľahko k prenosu žltačky najmä v populácii detí predškolského a mladšieho školského veku.
V roku 2017 (k 15. 11.) bolo u nás hlásených 572 ochorení na VHA, chorobnosť 10,54/100 000 obyvateľov. Najvyšší výskyt bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji (206 ochorení, chorobnosť 32,53) a v Košickom kraji (195 ochorení, chorobnosť 24,48).