hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Tému prináša Gedeon

 

Hormonálna antikoncepcia

 

Nie je to tak dávno, čo sme stáli na prahu nového milénia. Médiá celého sveta sa pretekali v uvádzaní rebríčkov najvýznamnejších objavov, ktoré najviac zasiahli do života ľudí a ovplyvnili ich kvalitu v práve sa končiacom miléniu. Možno to niekoho prekvapí, ale vo všetkých rebríčkoch sa na popredných miestach umiestnil objav hormonálnej antikoncepcie. Prečo sa teda zdanlivo bezvýznamnej pilulke, ktorá stála na začiatku vývoja hormonálnej antikoncepcie, pripisuje taký epochálny význam?

 

Keďže antikoncepcia sa pre dnešné ženy už stala prirodzenou súčasťou života, podobne ako internet a mobilný telefón, dnes si už málokto uvedomuje, že jej vývoj prebiehal na spoločenskú objednávku. Na jej začiatku stáli už v prvej polovici 20. storočia americké feministky, ktoré sa snažili prispieť k oslobodeniu žien z ich tradičného, podľa ich hodnotenia podradného miesta v spoločenskej hierarchii. Za podmienku oslobodenia žien považovali aj vymanenie z vazalstva neželanej tehotnosti. Po skončení druhej svetovej vojny vyšla iniciatíva podporujúca ďalší výskum a širšie využitie antikoncepcie z Organizácie spojených národov (OSN). Jej pôvodnou motiváciou bolo nájsť bezpečný a dostupný prostriedok, ktorý by pomohol kontrolovať populačnú explóziu, chránil by životy žien a ich detí, ohrozených častými pôrodmi, ilegálnymi potratmi, hladom a migráciou a prispieť tak k trvalo udržateľnému rozvoju sveta. Uvedené faktory táto inštitúcia stále považuje za prapríčinu nestability sveta, narušenia životného prostredia, migrácie ľudí a vzniku vojen. Tak vznikla na pôde OSN stratégia plánovaného rodičovstva na ktorú neskôr, po populačnej konferencii OSN v Káhire v roku 1994, nadviazala koncepcia reprodukčného zdravia a reprodukčných ľudských práv. Podľa nej má každý jednotlivec aj pár právo na kontrolu svojej plodnosti a štát povinnosť zabezpečiť vzdelávanie, služby a prostriedky, ktoré im to umožnia. Dnes už vieme, že význam antikoncepcie prekonal predpokladaný demografický a medicínsky rozmer. Hormonálna antikoncepcia zasiahla do života tradičného sveta a do miesta žien v ňom, tak ako si želali aj americké feministky. Dala im do rúk prostriedok, ako si riadiť intímny aj profesionálny život a myšlienke plánovaného rodičovstva dala materiálny základ.

Slovensko sa podpisom pod záverečný dokument populačnej konferencie z Káhiry zaviazalo implementovať v podmienkach nášho štátu jej akčný program. To znamená zabezpečiť prevenciu neželaných tehotností, sexuálneho zneužívania detí, šírenia pohlavne prenosných infekcií, ako aj prevenciu potratov. Podľa tohto dokumentu aj podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, sa to nedá inak ako vytvorením špecifickej štátnej politiky na ochranu sexuálneho a reprodukčného zdravia. Jej súčasťou má byť byť sexuálna výchova na školách, ktorá má deťom podať základné informácie o možnostiach ochrany reprodukčného zdravia, vrátane možností antikoncepcie. Jej súčasťou má byť štátna politika zabezpečujúca zdravotné služby na ochranu reprodukčného zdravia, vrátane poradenstva o antikoncepcii, rovnako ako aj odstraňovanie ekonomických bariér k antikoncepcii, k sterilizácii a zachovanie legálneho statusu interrupcií tehotností.

 

 

Mnohoraké pozitíva

Objavu hormonálnej antikoncepcie blahorečia odborníci (lekári, sociológovia, demografi) aj osvietení politici sveta. Jej význam chápu obhajcovia ľudských práv, nielen feministické organizácie. Práve tie sa snažia zmeniť rodové stereotypy udržované tradíciou a predstaviteľmi konzervatívneho sveta. Z konzervatívnych kruhov sa proti hormonálnej antikoncepcii totiž doteraz útočí ako proti neprirodzenému prostriedku ohrozujúcemu zdravie, rodinu a morálku, napriek tomu že dlhoročné skúsenosti svedčia o opaku. Práve antikoncepcia umožňuje profesionálnu sebarealizáciu žien na jednej strane a plánovanie rodičovstva na strane druhej. Používanie antikoncepcie je podľa týchto skúseností prejavom osobnostnej zrelosti a zodpovednosti. Pomáha redukovať pôrody nechcených detí a počet legálnych, najmä však ilegálnych potratov, na ktoré každoročne v rozvojovom svete umiera množstvo žien a dievčat, často ešte detí. Mnoho žien by však aj na Slovensku vedelo rozprávať svoje príbehy, v ktorých im práve nechcené a neplánované tehotenstvo zamotalo život, skrátilo mladosť, zničilo profesionálny rast a napokon nezabránilo rozvodu alebo životu osamelej matky. Iba ťažko sa dá zistiť koľko nechcených detí bolo trýznených a zneužitých, lebo nedostalo šancu vyrastať v prajnom prostredí. Výpovede tých žien, ktoré sa nebáli, napriek tlaku tradícií a prirodzenému ostychu, sprístupňujú verejnosti jednotlivé prípady, ktoré sú iba vrcholom ľadovca omnoho početnejších ľudských tragédií.

 

Antikoncepcia a Slovensko

Rovnako výrazne ovplyvnila antikoncepcia aj život na Slovensku. Podobne ako inde vo svete, dala ženám do rúk nástroj na riadenie svojho života a mnoho žien prinútila chodiť na pravidelné i onkologické prehliadky k svojmu lekárovi. V období spoločenských zmien na rozhraní 80. a 90. rokov 20. storočia patrilo Slovensko (ešte ako súčasť Československa) medzi krajiny s najvyšším počtom interrupcií tehotnosti. V roku 1988 bolo na Slovensku vykonaných 48 603 umelých prerušení tehotnosti (UPT) na žiadosť ženy, čo bolo 43 interrupcií na 1000 žien vo fertilnom veku (NCZI). V roku 2005 bolo vykonaných 11 971 UPT na žiadosť ženy, čo predstavuje menej ako 10 interrupcií na 1000 žien vo fertilnom veku. Tento nevídaný pokles nespochybniteľne ovplyvnila predovšetkým antikoncepcia a nie plané moralizovanie.

Za uplynulé obdobie sa teda najmä vďaka antikoncepcii dramaticky (o vyše 80 %) znížila potratovosť.

Od spoločenských zmien po roku 1989 sa však prejavil aj ďalší rozmer plánovaného rodičovstva, a to politický lobizmus konzervatívnych síl proti základným stavebným kameňom na ktorých, podľa akčného programu OSN a odporučení SZO, má stáť štátna politika ochrany reprodukčného zdravia. Hoci je rok 2014 rokom 20. výročia konferencie OSN v Káhire, Slovensko doteraz nemá Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia. Pritom je jasné, že jediný spôsob ako napríklad predísť interrupciám, je kvalitná sexuálna výchova, zdravotné služby ochrany reprodukčného zdravia, vrátane antikoncepcie, sterilizácie a odstraňovanie ekonomických bariér metódami plánovaného rodičovstva. Na Slovensku je problematika reprodukčného zdravia najvypuklejšia v tzv. marginalizovaných skupinách obyvateľstva. Ide mládež všeobecne a o sociálne slabé skupiny obyvateľov zvlášť. Práve tu vytvára vzťah medzi vysokou pôrodnosťou, chudobou, nízkou úrovňou zdravia, nedostatkom vzdelania, nezamestnanosťou a kriminalitou začarovaný kruh. Štát nepomáha ženám z týchto skupín ani v oblasti vzdelávania, ani v oblasti dostupnosti metód plánovaného rodičovstva a namiesto odstraňovania ekonomických bariér ich naopak vytvára. Antikoncepcia nie je zaradená do skupiny prostriedkov ochrany reprodukčného zdravia ako odporúča aj SZO. Nielen za interrupciu, ale aj za antikoncepciu a sterilizáciu musia ženy platiť trhovú cenu. To je aj dôvod, pre ktorý sa zastavil pokles interrupcií tehotnosti približne v roku 2007 a tento stav korešponduje s poklesom predaja antikoncepcie. Dá sa to vysvetliť iba faktom, že dostupnosť antikoncepcie narazila na strop cenovej bariéry, ktorá je neprekonateľná práve pre najzraniteľnejšiu sociálne slabú skupinu obyvateľov.

Graf. 1 demonštruje nepochybný vzťah medzi používaním antikoncepcie a poklesom umelých prerušení tehotností. Graf. 2 demonštruje pokles počtu užívateliek antikoncepcie po roku 2007. Tabuľka 1 ukazuje vývoj potratovosti v rokoch 1960 až 2012. (centrum zdravotníckych informácií)

Chýbanie štátnej politiky ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia však korešponduje aj s nárastom pohlavne prenosných infekcií, vrátane HIV, s neriešením sexuálneho zneužívania a sexuálneho násilia, čo vážne znižuje úroveň reprodukčného zdravia na Slovensku. Za toto všetko sú zodpovedné všetky doterajšie vlády.

 

Možné riziká

Antikoncepcia, podobne ako každý produkt farmaceutického priemyslu, zasahuje do biologických procesov živých organizmov, a teda aj ľudí. Preto je pri jej užívaní potrebné brať do úvahy potenciálne existujúce riziká. S určitým rizikom je spojené totiž aj užívanie vitamínov, antibiotík alebo napríklad acylpyrínu. Len vedomosť o možných rizikách predpokladá využívať všetky takéto prostriedky v náš prospech. Podobne je to aj s antikoncepciou. Dnes máme množstvo diagnostických metód, ktoré pomáhajú lekárom odhaliť niektoré rizikové stavy, a zabrániť tak výskytu nežiaducich účinkov. Týka sa to napríklad porúch zrážania krvi alebo niektorých onkologických ochorení, pri ktorých je možnosť podávania hormónov limitovaná. Publikované štandardné postupy pre predpis antikoncepcie tak vytvárajú bezpečný rámec pre lekára aj užívateľky.

 

 

Antikoncepcia „ušitá na mieru"

Vznešené úvahy o význame antikoncepcie z globálneho celosvetového pohľadu alebo pohľadu jednotlivých štátov nepresvedčia všetky ženy o tom, aby radšej ako po vypísanie žiadosti o interrupciu, navštívili svojho lekára so žiadosťou o antikoncepciu. Preto sa výrobcovia antikoncepcie predbiehajú v tom, ako ešte ďalej redukovať riziká a naopak zvýšiť ich vedľajšie neantikoncepčné pozitívne účinky. Vzájomný pomer medzi jednotlivými hormonálnymi zložkami antikoncepcie, novovyvinuté hormóny alebo spôsoby aplikácie umožňujú lekárovi, na základe objektívneho vyšetrenia a rozhovoru so svojou pacientkou, ponúknuť takú hormonálnu antikoncepciu, ktorá najviac vyhovuje zdravotnému stavu a spôsobu života konkrétnej ženy alebo páru. Dnes je teda možné antikoncepciu „ušiť na mieru". Napríklad využívať prípravky s nízkou alebo supernízkou dávkou estrogénu. V závislosti od typu gestagénu ovplyvniť kvalitu kože a výskyt akné, upraviť cyklus a odstrániť menštruačné bolesti. Možno nájsť správne kombinácie hormónov pre stredný či vyšší vek až do obdobia premenopauzy. Podávanie antikoncepcie je možné v tradičných tabletkách alebo verejnosťou ešte stále „neobjavených" podkožných implantátoch, ktoré zabezpečujú dlhodobý až niekoľkoročný antikoncepčný efekt. Správny výber gestagénu, jedného z hormónov pravidelne sa vyskytujúcich v dvojzložkovej antikoncepcii, dokáže ovplyvniť nepríjemné opuchy tela a napätie v prsníkoch, čo takzvané tradičné prostriedky, hoci zriedkavo, občas spôsobujú. Podávanie hormónov cez kožu formou antikoncepčných náplastí, alebo cez pošvu formou vaginálneho krúžku, umožňuje zase redukovať vplyv na pečeň a súčasne minimalizovať riziko zabudnutia (keďže na antikoncepciu netreba myslieť každý deň), čo je tiež faktor zohrávajúci úlohu pri váhaní v rozhodnutí pre antikoncepciu v inej skupine žien. Čisto gestagénová antikoncepcia nielenže neovplyvňuje zdravotný stav dojčených detí, ale pomáha udržovať tvorbu mlieka. Vnútromaternicové, gestagénmi medikované hormonálne systémy zase ženám na hranici klimaktéria priaznivo ovplyvňujú kvalitu sliznice maternice a znižujú väčšie krvné straty, častejšie sa vyskytujúce v tejto fáze života. Redukcia rizika malígnych nádorov vaječníka, rakoviny sliznice maternice, funkčných vaječníkových cýst, endometriózy, ako aj benígnych tumorov prsníkov, je ďalším dokázaným benefitom pre ženy, ktoré si regulujú plodnosť kombinovanou hormonálnou antikoncepciou. Vedecké analýzy vplyvu antikoncepcie na život žien odhalili aj doteraz málo známu redukciu rizika karcinómu konečníka a hrubého čreva v prípade užívateliek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie.

 

Iba naivný človek by očakával, že antikoncepcia prestane vyvolávať odpor ultrakonzervatívnej časti sveta. Nie každému sa totiž páči, že ženy oslobodzuje, a nemusia tak byť rukojemníčkami svojej tehotnosti, ako boli často doteraz, a môžu si svoju prirodzenú túžbu po dieťati naplánovať na čas, kedy budú mať pre túto udalosť vytvorené primerané podmienky. S antikoncepciou sa však treba naučiť žiť, tak ako so všetkým, čo nová doba priniesla. V čase mobilnej komunikácie, komputerov a spájajúceho sa sveta nemožno očakávať, že sa ženy vrátia do polohy, v akej by ich najradšej videli „ochrancovia tradičných hodnôt". Prirodzená túžba po deťoch je našťastie silnou motiváciou zabezpečujúcou prežitie ľudského druhu. Potrat sa na druhej strane pociťuje ako zlyhanie v spoločnosti, ktorá dáva dostatok informácií aj prostriedkov ochrany. Bez antikoncepcie nie je možné spojiť ľudskú túžbu kontrolovať svoj život na jednej strane, a v správnom čase uspokojiť prirodzenú túžbu stať sa matkou alebo otcom. Plané moralizovanie brániace informáciám a používaniu prostriedkov ochrany je prejavom neúcty k zdravému rozumu a morálke našich detí a žien, a cestou do pekla neželaných gravidít a osobných tragédií. Antikoncepcia nie je len jedným z najvýnimočnejších objavov predchádzajúceho milénia, ale jej nové formy určite budú aj naďalej pozitívne zasahovať do života ľudí v novom miléniu.

 

MUDr. Michal Kliment, CSc.

Zakladajúci člen spoločnosti pre plánované rodičovstvo a jej bývalý prezident. V súčasnej dobe ambulantný gynekológ v Pezinku.