hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Hravo ži zdravo

 

Piataci sa učia ako sa správne stravovať

Až 75 % piatakov základných škôl konzumuje vyprážané jedlá raz až dvakrát týždenne. Najčastejšou prílohou sú zemiaky a cestoviny. Tretina piatakov siahne po sladkom každý deň. Sledovanie televízie je hlavnou aktivitou pre 38 % piatakov. To všetko sú informácie vyplývajúce z piateho ročníka celoslovenského prieskumu o stravovacích návykoch a životnom štýle, ktorý je súčasťou vzdelávacieho kurzu o zdravom životnom štýle „Hravo ži zdravo". Do slovenských škôl ho uviedla Potravinárska komora Slovenska.

Do piateho ročníka kurzu „Hravo ži zdravo" sa zapojilo až 5 889 detí z celého Slovenska. Dôležitou súčasťou kurzu bol dotazník, ktorý vyplnilo 4 304 žiakov. Podarilo sa ním zmapovať rozsiahlu vzorku populácie slovenských detí a získať dôveryhodné informácie o ich životnom štýle. Dotazník bol zameraný predovšetkým na stravovacie návyky a pohybové aktivity detí, ale zisťoval tiež koľko času trávia deti pri počítači.

 

Výsledky prieskumu

Oproti minulému ročníku súťaže biele pečivo konzumuje menej žiakov. Predtým denne biele pečivo konzumovala viac ako polovica žiakov, teraz menej ako polovica. Desatina žiakov je sladké pečivo, tretina uviedla ako súčasť svojej každodennej stravy tmavé, celozrnné pečivo. Najčastejšou prílohou tohtoročných piatakov sú cestoviny a zemiaky. Dobrou správou je, že viac ako polovica piatakov do svojho jedálnička zaraďuje zeleninu každý deň a 75 %aj ovocie.Čerstvé ovocie a zeleninu vôbec neje minimálny počet detí.

Viac ako polovica piatakov konzumuje mliečne výrobky každý deň a iba 2,5 % ich nekonzumuje vôbec. Takmer tretina piatakov každý deň konzumuje sladkosti. Z kategórie mäsa sú najčastejšou súčasťou stravy detí mäsové výrobky, ako sú údeniny a paštéty. Hydina je prekvapujúco súčasťou každodenného jedálnička iba 7 % piatakov. Zato 20 percent detí má v jedálničku každý deň hovädzie alebo bravčové mäso. Až 40 % žiakov zaradilo ryby do jedálnička raz týždenne.Takmer polovica piatakov vôbec nekonzumuje instantné jedlá a polotovary. Stravujú sa najmä doma, a to až 60 percent z opýtaných respondentov. Drvivá väčšina si nosí školskú desiatu z domova. Viac ako polovica (57 %) má pravidelnú stravu štyri- až šesťkrát denne, vrátane raňajok.

 

Pohybové aktivity

Z výsledkov dotazníka tiež vyplynulo, že 61 % piatakov športuje každý deň alebo aspoň štyrikrát týždenne, a to na pravidelných tréningoch alebo vonku s kamarátmi či rodičmi, 17 % športuje iba v škole na hodine telesnej výchovy. Voľný čas trávi 41 % detí športom, 23 % prípravou do školy, 14 % pri počítači a 13 % záujmovými krúžkami.Viac ako tri hodiny strávi pri počítači a televízii 24 % piatakov, pre 14 % je to hlavná aktivita. Zvyšní piataci takto využívajú voľný čas asi jednu až dve hodiny denne.


„Správne stravovacie návyky sú dôležitou súčasťou života mladých ľudí. Ak si dobré návyky zafixujú v detstve, je veľká pravdepodobnosť, že ich budú sprevádzať aj po celý život. Jednoducho sa stanú stereotypmi. Platí to síce aj pokiaľ ide o prehrešky v stravovaní či nedostatok pohybovej aktivity, ale sila pozitívneho príkladu rodičov je veľmi dôležitá. Ak rodina aktívne trávi voľný čas, väčšinou v podobných aktivitách pokračujú aj deti, keď dospejú. Projekt ´Hravo ži zdravo´ má cieľ priviesť a ukázať deťom, prečo je zdravý životný štýl dôležitý, aj preto aby sa nezvyšovali riziká ochorení počas dospievania a v dospelosti," povedal MUDr. Peter Minárik, odborný garant projektu na Slovensku.

 

Zapojili sa školy z celého Slovenska

Do piateho ročníka internetového kurzu „Hravo ži zdravo" sa zaregistrovalo celkovo 288 tried a 5 889 žiakov z celého Slovenska. Tradične bodovali najmä piataci z Prešovského, Nitrianskeho, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Každý týždeň bola súťažiacim žiakom sprístupnená nová lekcia o zdravom životnom štýle formou hry, umožňujúca plniť zábavné úlohy zamerané na rôzne témy, napríklad stravovací režim, zloženie jedálnička, kultúra stolovania, pohybové aktivity. Aj keď súťažná časť kurzu „Hravo ži zdravo" už bola ukončená, svoje vedomosti o zdravom životnom štýle si deti môžu preveriť a zároveň nové informácie o ňom môžu získať na stránke www.hravozizdravo.sk.
Piataci z celého Slovenska mali vďaka partnerom projektu možnosť súťažiť o hodnotné ceny. Získali ich tri najlepšie triedy v rámci celého Slovenska s najvyšším počtom bodov na žiaka, ktoré splnili podmienky súťaže „Hravo ži zdravo", t. j. najmenej 70 % žiakov z danej triedy ukončilo všetky štyri lekcie kurzu. O poradí tried rozhodol bodový priemer na jedného žiaka. K atraktivite súťaže prispeli vecnými cenami spoločnosti EXIsport, Slovenské národné múzeum a Potravinárska komora Slovenska.

 

„Výsledky dotazníka sú hodnotnou informáciou pre deti a ich rodičov, ako trávia čas, ako sa stravujú, no predovšetkým ako pristupujú k zdraviu svojho dieťaťa. Musím konštatovať, že trend v stravovaní a životnom štýle sa v porovnaní s minulým ročníkom výrazne nezmenil. O to viac oceňujem odbornú spoluprácu s Úradom verejného zdravotníctva a ich regionálnymi pracoviskami v rámci záštity poskytnutej profesorom Ivanom Rovným, hlavným hygienikom SR. Úspešne pomáha k aktívnejšiemu zapájaniu detí do tohto projektu, čím spoločne napĺňame cieľ ozdravovania mladej populácie," povedala Jarmila Halgašová, riaditeľka PKS.


Autorkami kurzu Hravo ži zdravo sú Mgr. Jana Divoká a PhDr. Iva Málková zo združenia STOB - Stop obezite. Odborným garantom projektu je MUDr. Peter Minárik, PhD. z Poradne pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl ONLIFE.

Projekt podporili: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré pre projekt vydalo odporúčaciu doložku didaktického prostriedku do roku 2015, prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik SR, ako aj MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku.


Prečo projekt „Hravo ži zdravo" vznikol a či splnil očakávania? Odpovedá riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jarmila Halgašová.

„Otázkam zdravého životného štýlu a vzdelávaniu verejnosti sa PKS venuje od svojho vzniku. Po roku 1989 sa zo škôl vytratilo vzdelávanie detí a mládeže zamerané na praktické stránky života. Kurzy varenia, práce na pozemku, ručné práce alebo školské dielne - všetko to boli činnosti zamerané nielen na získavanie vedomostí, ale aj praktických zručností, ktoré deťom poskytli iný rozmer využívania nadobudnutých teoretických poznatkov. Ku komunikácii o zdravom životnom štýle PKS motivuje aj trend rastu nadváhy a obezity. Sme presvedčení, že je potrebné vzdelávať verejnosť a najmä deti o vyváženom príjme a výdaji energie, pitnom režime, o pohybových aktivitách, ako aj o duševnom zdraví. Pretože potraviny, ktoré sa uvádzajú na trh, ak spĺňajú požiadavky bezpečnosti, čo by mali povinne, sú zdravé. Potraviny by sa teda nemali deliť na „zdravé" a „nezdravé". Zdravý a nezdravý je životný štýl. Myslím si, že je potrebné na základné školy opäť zaviesť vzdelávanie detí zamerané na získavanie praktických zručností. Deti budú jednak samostatnejšie, jednak sa im rozšíri obzor pri výbere budúceho povolania. Samozrejme, že základom pre vytváranie stravovacích návykov, pohybových aktivít a životného štýlu všeobecne je rodina. Škola by však mala pomáhať tieto návyky dotvárať. PKS zastáva názor, že návyky je potrebné budovať čo najskôr. Piataci sú vo veku, kedy dokážu dobre porozumieť problematike a ešte sa radi zapájajú do kolektívnych aktivít. Projekt „Hravo ži zdravo" do života uviedla partnerská organizácia v Českej republike Potravinářská komora České republiky. Keďže PKS hodnotí vzdelávací projektveľmi pozitívne, od kolegov z Českej republiky ho prevzala a uviedla do slovenských škôl. Hodnotiť dosiahnutý pokrok je však ťažké. Každý rok totiž prídu nové deti, noví piataci, ktorí sa začnú vzdelávať nanovo. Veríme, že kurz poskytne každý rok ďalším deťom vedomosti, podľa ktorých sa budú správať aj po ukončení kurzu. Dôležité je, aby mali podporu rodičov. Preto organizujeme tlačové konferencie zamerané na zdravý životný štýl a na mýty a fakty o potravinách. Žijeme v komplikovanom období, kedy zaznamenávame celosvetový nárast nadváhy a obezity. Súčasne sa nám ponúka množstvo „zaručených" informácií o zlepšení zdravia. Absentuje však systematické a objektívne vzdelávanie zo strany štátu. Rovnako chýba finančná podpora štátu na obnovu existujúcich a na budovanie nových športových areálov. Často však neabsentuje ochota regulovať potravinársky priemysel. Myslím si, že primárne je potrebné sústrediť pozornosť na vzdelávanie a na vytváranie možností pre športové aktivity. Regulácie vytvárajú živnú pôdu na obchádzanie a porušovanie legislatívy."