hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

PREVENCIA CHRONICKÝCH NEINFEKČNÝCH OCHORENÍ

Mám chronické ochorenie. Čo s tým?

 

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, LF UPJŠ, Košice

Chronické neinfekčné ochorenia majú vedúce postavenie spomedzi všetkých príčin smrti. Patria k nim kardiovaskulárne ochorenia, nádorové ochorenia (gastrointestinálneho traktu,  pažeráka, žalúdka, pečene, hrubého čreva, rekta, prsníka, prostaty, pľúc, močového mechúra, maternice), chronické respiračné ochorenia, psychické a psychiatrické ochorenia, úrazy, metabolické ochorenia, diabetes mellitus. Hlavným rizikovým faktorom, ktoré zohrávajú úlohu pri ich rozvoji, je možné predchádzať, keďže väčšina z nich súvisí hlavne so životným štýlom - fajčením, výživou, fyzickou aktivitou, konzumáciou alkoholu a podobne. Najvýznamnejším pokrokom v 20. storočí je poznatok, že mnohé neinfekčné choroby vyplývajú zo životného štýlu a možno im potenciálne zabrániť.

 

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc., špecialista z poradne zdravia Genetická toxikológia pre prevenciu rakoviny pri RÚVZ v Košiciach uvádza, že ak je súčasťou životného štýlu súčasne viacero rizi­kových faktorov a vplyvov, riziko vzniku rôznych zdravotných následkov, vrátane chronických neinfekčných ochorení, je niekoľkonásobne vyššie. Mnohé oblasti života sú v súčasnej modernej spoločnosti neprirodzené, a tak vytvárajú negatívny zdravotný trend v celej populácii. Keďže geneticky nie sme vybavení na takúto mieru neprirodzenosti, dochádza k poškodzovaniu genetického materiálu v bunkách a k spusteniu nekontrolovaného rastu buniek s genetickým poškodením. Naopak, čím menej rizikových faktorov máme v našom živote, tým viac klesá pravdepodobnosť vzniku rôznych zdravotných problémov. Strašiak dedičnosti nádorových ochorení v rodine s výskytom rakoviny viacerých členov je často len dôsledkom nesprávnych riziko­vých tradícií v celej rodine, a nie výsledok dedičnosti.

 

Životospráva ako prevencia

Prirodzený trend životosprávy je potrebné vytvárať a používať ako zdravotnú prevenciu po celý život. V živote sa však vyskytnú zdravotné rizikové obdobia, ktoré tento pozitívny trend narušia. Tie­to krátkodobé zdravotné krízy treba veľmi aktívne a okamžite riešiť s lekármi a vyhnúť sa ich pretrvávaniu. Zdravo žijúcim ľuďom  pomôžu pravidelné preventívne prehliadky a včasné konzultácie s lekárom v prípade spozorovania aj nenápadných zdravotných ťažkostí. Ak k tejto celoživotne nerizikovej životospráve a výžive pridáme aj správne striedanie telesnej a spánkovej aktivity, odpočinku, relaxácie (psychohygie­na) a kompenzácie stresu, vyhneme sa s vysokou pravdepodobnosťou vzniku chronických neinfekčných ochorení.

 

Jedným z vážnych rizikových faktorov vo výžive človeka je popri nadmernej konzumácii živočíšnych tukov, mastných jedál, alkoholu a nízkeho príjmu vlákniny aj dlhodobo nízky príjem ochranných antioxidantov z ovocia, zeleniny, húb a ďalších zdrojov. Chránia organizmus pred pôsobením voľných kyslíkových radikálov. Voľné radikály spolupôsobia pri poškodzovaní pokožky UV žiarením, poškodzujú orgány a škodia aj na bunkovej úrovni. Zohrávajú dôležitú úlohu aj pri rozvoji chronických neinfekčných ochorení.

 

Vek je veľmi silným a nezávislým rizikovým faktorom - so stúpajúcim vekom sa zvyšuje napríklad riziko kardiovaskulárnych chorôb (ako rizikový sa považuje vek nad 55 rokov v prípade mužov a vyšší ako 65 rokov v prípade žien). Pohlavie zohráva dôležitú úlohu pri niektorých ochoreniach. Všeobecne riziko rozvoja kardiovaskulárnych chorôb (najmä ischemickej choroby srdca) majú muži vyššie ako ženy. Hormonálna antikoncepcia môže ženám, najmä fajčiarkam, významne zvyšovať riziko ischemickej choroby srdca v mladších vekových kategóriách. Najvyššiu úmrtnosť na ischemickú chorobu srdca majú černosi (v USA), podieľa sa na nej vysoký výskyt rizikových faktorov (artériová hypertenzia, diabetes mellitus, fajčenie, obezita a iné), ktorý majú vyšší belosi. Vzdelanie patrí dlhodobo k jedným z najvýznamnejších determinantov zdravia. Investícia do vzdelania je investíciou do zdravia. Čím viac žiakov pokračuje vo svojom vzdelávaní na strednej škole a získava maturitu, tým rastú šance na zdravšiu populáciu.

 

Sociálne zmeny posledných desaťročí zmenili nielen diétne, ale aj pohybové návyky najmä detí. Výsledkom je zvyšujúca sa prevalencia obezity, ktorá nastáva už v detskom veku, čo má dopad na zdravý život v dospelosti. Od detstva sa uprednostňuje motorizovaný transport, trávenie voľného času pasívnym spôsobom, čím sa redukuje čas vyhradený na fyzickú aktivitu. Tieto okolnosti významne prispievajú k zníženému energetickému výdaju, a tak k vzniku a udržiavaniu nadhmotnosti a obezity. Pokles fyzickej aktivity zaznamenávame najmä počas obdobia puberty, prevažne v skupine dievčat. Svetová zdravotnícka organizácia vo svojich odporúčaniach uvádza vhodnosť denného cvičenia. Ak je dôsledne zaradené do životného štýlu, prispieva k zlepšovaniu psychickej a fyziologickej kondície človeka, a to dokonca i fajčiarov a obéznych ľudí.

 

Najznámejšie príčiny v živote jednotlivcov, ktoré významne zvyšujú pravdepodobnosť vzniku chronických neinfekčných ochorení:

 • stravovanie: neustále prejedanie, permanentná zá­ťaž tráviaceho traktu ametabolizmu,
 • málo hodnotná strava: škodlivé diéty, jednostranná strava,
 • málo ochranných zložiek vo výžive - nedostatok vitamínov,
 • údenie aúdeniny, mäsové výrobky: dusitano­vé soli, údiace preparáty, dym,
 • neprirodzená potrava: spracované výrobky, málo základných potravín,
 • cudzorodé akonzervačné látky vpotravinách: farbivá, arómy, emulgátory,
 • mastné jedlá, tuky: vyprážanie, prepá­lené tuky,
 • obezita,
 • fajčenie,
 • extrémne opaľovanie,
 • rizikové znamienka: neodborná liečba aporanenia,
 • úrazy azranenia,
 • dlhodobé chronické zápaly - vedú kvzniku predrakovinových buniek,
 • chronické vírusové infekcie - vírusy poškodzujú genetický materiál vbunkách,
 • promiskuita - striedanie sexuálnych partnerov, ná­kaza HP vírusmi a rakovina krčku maternice,
 • chronické bakteriálne infekcie - napr. He­licobacter pylori, rakovina žalúdka,
 • ťažké lieky aich vedľajšie účinky,
 • hormonálna antikoncepcia, terapia,
 • nedostatok spánku aregenerácie - spôsobuje trvalý pokles imunity,
 • chronické vyčerpanie,
 • nedostatok pohybu - nedostatočné prekrvenie, telesná slabosť, ubúdanie svalovej hmoty, neotužilosť, pre­citlivenosť,
 • psychická záťaž apreťaženie, negatívny stres, dlhodobá neuróza,
 • zanedbanie preventívnych prehliadok ulekára,
 • zanedbanie včasnej liečby predrakovinových štádií.