hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Tému prináša MEDTRONIC

Moderná diagnostika umožňuje lepšie liečiť poruchy srdcového rytmu


Diagnostika porúch srdcového rytmu – arytmií a následná liečba sa posunuli na novú úroveň. Slovenskí kardiológovia v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH a. s. ) v Bratislave začali ako jedni z prvých na svete používať miniatúrne diagnostické zariadenie, ktoré sa implantuje pacientovi pod kožu hrudníka, v blízkosti srdca.

Nebezpečné arytmie
Slovensko patrí ku krajinám s vysokou chorobnosťou na ochorenia srdca a ciev, aj napriek úspechom dosiahnutým v poklese úmrtnosti v tejto kategórii v ostatných rokoch. Spoločným menovateľom celého spektra srdcovo-cievnych ochorení sú poruchy srdcového rytmu, ktorých výskyt stúpa s vekom. Viaceré arytmie nemusia byť prejavom závažného srdcového ochorenia a možno ich pripísať skôr únave či nadmerného stresu, iné však môžu byť život ohrozujúce. Prejavy sú veľmi rôznorodé a siahajú od neškodného pocitu „preskočenia“ v hrudníku, až po náhlu smrť alebo mozgovú porážku. Medzi ochorenia, ktoré najčastejšie spôsobujú vznik arytmií, patrí najmä vysoký krvný tlak, prekonaný infarkt myokardu a chronické srdcové zlyhávanie. Slovenskí lekári, ako jedni z prvých, majú teraz na diagnostiku takýchto porúch k dispozícii unikátne mini EKG zariadenie, ktoré sa pacientovi implantuje pod kožu v blízkosti srdca. Počas troch rokov dokáže monitorovať činnosť srdca a zaznamenať inak „nemú“ srdcovú arytmiu. Vďaka tomu možno vysvetliť stavy dovtedy nejasných záchvatov straty vedomia alebo identifikovať prítomnosť arytmie, ktorá môže spôsobiť náhlu cievnu mozgovú príhodu.
„Arytmia je prejavom porušenej elektrickej činnosti srdca a môže sa prejavovať jeho nepravidelnou akciou alebo neprimerane rýchlou či pomalou srdcovou frekvenciou,“ vysvetľuje profesor MUDr. Róbert Hatala, CSc., FESC, FACC, prednosta Kliniky kardiológie a angiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a Lekárskej fakulty SZU v Bratislave a dodáva: „Všetky takéto signály by nemali zostať nepovšimnuté a mali by byť diagnosticky doriešené.“

Fibrilácia predsiení
Najčastejšou arytmiou je fibrilácia predsiení, ktorou trpí len v Európe okolo sedem miliónov ľudí a na Slovensku pravdepodobne viac ako 100-tisíc ľudí. Vzniká vtedy, keď srdce prestanú riadiť pravidelné elektrické impulzy. Tieto impulzy vznikajú chaoticky v dutinách, ktorými krv vstupuje do srdca a označujú sa ako srdcové predsiene. V dôsledku nekoordinovaného kmitania predsiení sa významne zvyšuje riziko vzniku drobných krvných zrazenín. Po vypudení do krvného obehu môžu  spôsobiť mozgovú porážku alebo inú závažnú príhodu. V prípade nedostatočnej liečby majú pacienti s fibriláciou predsiení v porovnaní so zdravou populáciou podobného veku až päťnásobne zvýšené riziko vzniku cievnej mozgovej príhody.Arytmia ako vyvolávajúca príčina cievnej mozgovej príhody či náhlej straty vedomia zostáva vo významnej časti pacientov nezistená. Konvenčné diagnostické metódy totiž poskytujú o elektrickej činnosti srdca len časovo obmedzenú informáciu počas niekoľkých sekúnd až hodín. „Je samozrejmé, že ak nemáme nezvratné dôkazy o arytmii ako jednoznačnej príčine ťažkostí, nemôžeme ju ani účinne liečiť,“ hovorí profesor Hatala. Aj preto boli kardiológovia z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave jedni z prvých na svete, ktorí začali pod jeho vedením používať technológiu REVEAL LINQ na dlhodobé diagnostikovanie a monitorovanie závažných srdcových arytmií.
„Vďaka nepretržitému on-line monitorovaniu prostredníctvom miniatúrneho EKG implantovaného pod kožu pacientovho hrudníka dokážeme včas zachytiť srdcovú arytmiu, vysvetliť doposiaľ nevysvetliteľné stavy a následne zvoliť optimálnu liečbu a predísť tak potenciálne fatálnym následkom nediagnostikovaných porúch srdcového rytmu,“ zdôrazňuje význam novinky profesor Hatala. Na rozdiel od
minulosti nie je hrudník pacienta či pacientky polepený elektródami s prepletajúcimi sa káblami. Prístroj je bezpečný a v prípade potreby je možné vykonať vyšetrenie nukleárnou magnetickou rezonanciou a určený je pre všetkých, ktorých už v minulosti postihla menšia mozgová príhoda, pociťujú nepravidelný rytmus srdca alebo ich postihujú nevysvetliteľné odpadnutia.

Liečba porúch srdcového rytmu
Moderná medicína prináša efektívne možnosti liečby porúch srdcového rytmu, ktoré sa opierajú o včasnú a exaktnú diagnostiku. Medzi liečebné metódy ovplyvňujúce výskyt a trvanie srdcových arytmií patria lieky (tzv. antiarytmiká), katétrová alebo chirurgická liečba a implantácie špeciálnych generátorov elektrických impulzov – kardiostimulátorov alebo defibrilátorov. 

Bez ohľadu na zvolenú liečebnú stratégiu však kľúč k prevencii devastujúcej mozgovej porážky ako komplikácie najčastejšej srdcovej arytmie – fibrilácie predsiení – predstavuje liečba znižujúca zrážanlivosť krvi, tzv. antitrombotická alebo antikoagulačná liečba. Doteraz využívanou metódou antikoagulačnej liečby je použitie liekov blokujúcich účinok vitamínu K v tele (tzv. antagonistov vitamínu K), čo znižuje tvorbu faktorov regulujúcich zrážanlivosť krvi. Podľa najnovších odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti by v prípade väčšiny pacientov s fibriláciou predsiení bez chlopňovej chyby mali byť uprednostňované nové perorálne antikoagulanciá. Prekonávajú totiž obmedzenia antagonistov vitamínu K (nemajú
dietetické obmedzenia, nevyžadujú pravidelné monitorovanie účinku v krvi každých päť či 30 dní a i.). Klinické štúdie spolu na viac ako 60-tisíc pacientoch na celom svete, potrebné pre registráciu týchto liekov ukázali, že sú aspoň rovnako alebo viac účinné a súčasne bezpečnejšie ako liečba antagonistami vitamínu K. V porovnaní s doterajšou liečbou významne znižujú riziko vzniku cievnej mozgovej príhody a nebezpečného krvácania. Včasná a úspešná diagnostika spolu s adekvátnou liečbou následne šetria finančné prostriedky celého systému.

Pacientsky príbeh
Lekárka s fibriláciou predsiení
Porucha elektrickej činnosti srdca, najmä ak je „nemá“ či nerozpoznaná, sa môže skrývať za dovtedy nevysvetliteľnými stratami vedomia, srdcovými záchvatmi alebo môže byť tiež príčinou náhlej cievnej mozgovej príhody.
Pani Edita Štrbáková prekonala svoj prvý infarkt, keď mala len 55 rokov. Pracovala v tom čase ako lekárka – onkopediatrička, na detskom oddelení. Keď sa dostala ku kolegom kardiológom na koronárnej jednotke, v jej prítomnosti si rozprávali o mladej pacientke s infarktom. Až neskôr zistila, že hovoria vlastne o nej. 55-ročný človek je naozaj mladý na infarkt. Pani Edita sa od mladosti liečila na ochorenie štítnej žľazy, konkrétne hyperfunkciu, čo pravdepodobne stálo za rozvojom ochorenia srdca v pomerne mladom veku. Po hospitalizácii a katetrizácii srdca naďalej aktívne pracovala, nemala nejaké výraznejšie ťažkosti, avšak sporadicky pociťovala nepravidelné búšenie srdca, ktorému sa odborne vraví arytmia. V jej prípade išlo o tachyarytmie, čo by sa dalo popísať ako najprv rýchle búšenie srdca a následne jeho „vynechávanie“. O sedem rokov sa „prihlásil“ druhý infarkt. Keďže arytmia je záchvatovité ochorenie, môže sa objaviť každý druhý deň alebo aj raz za dva mesiace. V prípade pani Edity k diagnostike neprispelo ani permanentné 24-hodinové monitorovanie činnosti srdca prostredníctvom takzvaného holtera. Nič totiž nepreukázalo. Následne začali kardiológovia pani Editu liečiť liekmi na tachyarytmie, stav sa však neskôr skomplikoval bradyarytmiou, čo je zasa spomalená nepravidelná činnosť srdca. Jeho aktivita dokonca môže klesnúť až na 28 úderov za minútu. V takom prípade sa nedokrvuje mozog a človek môže aj odpadnúť. Po týchto „skúsenostiach“ pani Edite diagnostikovali fibriláciu predsiení a opäť ju čakala katetrizácia srdca. Sama hovorí: „Elektrickú činnosť srdca určujú zjednodušene povedané zvláštne uzly, ktoré udávajú jeho rytmus. Pri fibrilácii predsiení však prichádza k tomu, že impulzov je priveľa a namiesto toho, aby srdce pracovalo tak ako má, sa vlastne chveje, dostáva totiž chaotické impulzy. Lepšie povedané, jeho predsiene sa chvejú. Pred každou predsieňou je malá predsienka, akési uško. Najhoršou komplikáciou fibrilácie predsiení je to, že práve v tomto ušku sa tvoria zrazeniny. Keď sa takáto zrazenina uvoľní, tlak krvi ju môže v istých prípadoch vytlačiť priamo do mozgu, čo následne spôsobí náhlu cievnu mozgovú príhodu. Ako lekárka som sa, pochopiteľne, práve tohto obávala viac ako infarktov, práve pre následné poškodenie mozgu a invalidizáciu.“ Pre komplikovanú diagnostiku sa lekári v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb rozhodli implantovať pani Edite miniatúrne EKG, ktoré dokáže takéto stavy spoľahlivo identifikovať a poruchy diagnostikovať, aby sa mohli adekvátne liečiť. Miniatúrny prístrojček, ešte užší ako klasický „USB kľúč“, sa prostredníctvom maličkého rezu implantuje pod kožu do oblasti medzi hrudnú kosť a srdce. „Malinký prístrojček je a asi aj ostane pre mňa v porovnaní s klasickým EKG malým zázrakom. Bezdrôtovo permanentne monitoruje a sníma činnosť srdca a prostredníctvom špeciálneho zariadenia online zaznamenané výsledky odosiela priamo kardiológovi do ústavu. Implantovali mi ho začiatkom marca v NÚSCh-u, kde som si ako lekárka, pracujúca v zdravotníctve ešte v minulom storočí, užívala pozitívny šok z moderného nemocničného zariadenia.“ Aké sú medicínske výhody takéhoto permanentného monitorovania? „V mojom prípade išlo o to, najprv zdiagnostikovať fibriláciu predsiení, ktorá, ako som spomínala, ohrozuje život pacienta tým, že sa v predsieňach tvoria zrazeniny. Práve prostredníctvom takéhoto EKG dokážu lekári včas zachytiť arytmiu, zvoliť optimálnu liečbu a predísť život ohrozujúcim  následkom. Aj mňa potom nastavili na najmodernejšiu antitrombotickú liečbu, ktorú veľmi dobre znášam. Predtým som musela navštevovať nemocnicu oveľa častejšie, teraz to všetko zabezpečuje malilinký zázrak namiesto mňa,“ hovorí dnes 70-ročná vitálna pani Edita. 
(red)