hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA PREVENCIA

Na prahu chrípkovej sezóny 2014/2015

Krajčírová, K., Hudecová, H., Jančulová, V.

Úrad verejného zdravotníctva SR

Onedlho sa opäť začne chrípková sezóna. Je ťažké predpovedať, aká bude. Ak chceme byť na ňu dobre pripravení, je vhodné obzrieť sa za predchádzajúcou.

V chrípkovej sezóne 2013 /2014 bolo hlásených 1 370 139 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 46 606,5 na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Z toho bolo 134 628 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) s chorobnosťou 4 579,5/100 000. Chrípka a chrípke podobné ochorenia tvorili 9,8 % zo všetkých hlásených akútnych respiračných ochorení.

Etiológia ochorení

V porovnaní s chrípkovou sezónou 2012/2013 počet hlásených ARO klesol o 19,3 % a počet prípadov chrípky a chrípkových ochorení klesol o 40,5 %. Pri pohľade na staršie chrípkové sezóny bola úroveň chorobnosti na ARO a CHPO v sezóne 2013/2014 najnižšia od chrípkovej sezóny 2006/2007. V období od druhej polovice novembra 2013 do konca februára 2014 vznikali lokálne až okresné epidémie, najmä v predškolských a školských zariadeniach, z ktorých viaceré boli zatvorené. Napriek tomu nebolo potrebné vyhlásiť celoplošné chrípkové prázdniny. V etiológii ochorení prevládali vírusy chrípky typu A (93,5 %) nad vírusmi chrípky typu B (6,5 %). Od začiatku februára 2014 sa laboratórne potvrdili postupne vírusy chrípky typu A/California/7/2009 (H1N1) pdm09-like, A/Victoria/361/2011 (H3N2)-like a A/Texas/50/2012 (H3N2)-like. V jednom prípade sa potvrdil vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like. Všetky izolované vírusy boli antigénne zhodné alebo podobné s kmeňmi obsiahnutými vo vakcíne určenej pre sezónu 2013/2014. Komplikácie akútnych respiračných ochorení boli hlásené v 2,2 % prípadov chorých. Najčastejšie išlo o zápaly prínosových dutín. Bolo zaznamenaných 29 prípadov SARI (Severe Acute Respiratory Infection). Z celkového počtu prípadov SARI zomreli piati pacienti (17,2 %), vírus chrípky nebol potvrdený ani v jednom prípade.

V chrípkovej sezóne 2013/2014 boli na očkovanie proti chrípke použité vakcíny od troch rôznych výrobcov. V dvoch prípadoch išlo o štiepené vakcíny a v jednom prípade o subjednotkovú vakcínu. Očkovacie látky obsahovali podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie kmene vírusu chrípky podobné kmeňom:

- A/California/7/2009 (H1N1),

- A/Victoria/361/2011 (H3N2),

- B/Massachusetts/2/2012.

Zaočkovanosť

V súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskeho centra pre prevenciu chorôb, ako i so záväzkom členských štátov Európskej únie, je snahou chrániť obyvateľstvo pred chrípkou vysokou zaočkovanosťou. V krajinách Európskej únie by sa mala do roku 2015 dosiahnuť úroveň 30-percentnej zaočkovanosti celkovej populácie.

Zaočkovanosť celkovej populácie proti chrípke sa v Slovenskej republike sleduje od roku 1996. Každoročne bol zaznamenávaný nárast zaočkovanosti až na hodnotu 12,8 % (chrípková sezóna 2008/2009). V posledných štyroch chrípkových sezónach prišlo k výraznému poklesu zaočkovanosti. Zaočkovanosť v sezóne 2013/2014 dosiahla 4,8 %. (Graf č. 1).

Graf 1: ZAOČKOVANOSŤ CELKOVEJ POPULÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY v CHRÍPKOVEJ sezóne 2013/2014 v porovnaní

S predchádzajúcimi sezónami

V Slovenskej republike bolo v predchádzajúcej chrípkovej sezóne distribuovaných spolu 259 192 dávok vakcíny proti chrípke. Zdravotné poisťovne uhrádzali očkovanie proti chrípke všetkým poistencom, ktorí o očkovanie prejavili záujem.

Očkovanie sa vykonáva podaním jednej dávky vakcíny optimálne každý rok. Deťom, ktoré ešte neboli v minulosti očkované, sa má podať druhá dávka po intervale najmenej štyroch týždňov. V súčasnosti sú v Slovenskej republike dostupné štiepené (splitové) a subjednotkové očkovacie látky proti chrípke. Štiepené vakcíny obsahujú inaktivovaný štiepený vírus. Odporúčajú sa najmä pre očkovanie osôb vo vyššom veku so všeobecne oslabenou imunitnou odpoveďou. Subjednotkové vakcíny sú zložené z inaktivovaných povrchových antigénov vírusu chrípky, ktoré sú oddelené od jadra vírusov. Odporúčajú sa predovšetkým deťom a imunokompromitovaným pacientom. Vakcína sa aplikuje intramuskulárne do deltového svalu, najmenším deťom do laterálnej oblasti stehenného svalu, nie do gluteálneho svalu.

Najvhodnejší čas na očkovanie

Je počas jesenných aj zimných mesiacov, až do objavenia epidémie chrípky. Očkovať sa možno aj v čase zvýšenej aktivity chrípky, existuje však riziko, že očkovaná osoba môže ochorieť skôr, ako si stihne vytvoriť dostatočné množstvo protilátok. Ľudský organizmus si vytvára ochranné protilátky postupne, približne v priebehu desiatich až 14 dní po očkovaní. Imunita po očkovaní pretrváva približne šesť až 12 mesiacov.

Súčasné odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie pre každoročné očkovanie rizikových skupín sú podľa priority zoradené nasledovne:

- tehotné ženy v každom štádiu tehotenstva,

- deti vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov,

- staršie osoby (≥65 rokov),

- osoby s chronickými ochoreniami,

- zdravotnícki pracovníci.

Imunita získaná po prekonaní chrípkovej infekcie alebo po očkovaní nemusí ochrániť pred chrípkovými vírusmi v ďalšej chrípkovej sezóne, nakoľko vírusy neustále podliehajú genetickým zmenám. Z toho dôvodu sa odporúča dať sa zaočkovať každý rok.

Výdaj očkovacích látok proti chrípke je viazaný na recept. Záujemca o očkovanie proti chrípke požiada svojho ošetrujúceho lekára o predpísanie očkovacej látky, ktorú si po predložení receptu vyzdvihne v lekárni. Následne ošetrujúci lekár vykoná očkovanie.

Na očkovanie proti chrípke bude v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2014/2015 k dispozícii približne 280-tisíc dávok očkovacej látky, čo je približne o 21-tisíc dávok viac, než bolo k dispozícií v prechádzajúcej chrípkovej sezóne.

Pre sezónu 2014/2015 sa pre severnú pologuľu odporúča nasledujúce zloženie trivalentných chrípkových vakcín:

- A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus

- A/Texas/50/2012 (H3N2)-like virus

- B/Massachusetts/2/2012-like virus.

Zdravotné poisťovne uhrádzajú vakcíny proti chrípke všetkým záujemcom o očkovanie aj v nadchádzajúcej chrípkovej sezóne.

Zásady prevencie

V prevencii chrípky majú nezastupiteľnú úlohu okrem očkovania aj všeobecné zásady prevencie pred respiračnými nákazami a zásady zdravého životného štýlu, akými sú:

- správna výživa s dostatkom ovocia, zeleniny a tekutín,

- dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu,

- otužovanie,

- dostatok spánku a odpočinku,

- časté umývanie rúk (po každom kýchnutí, kašľaní a vyfúkaní nosa),

- používanie jednorazových vreckoviek,

- primerané obliekanie,

- časté a účinné vetranie, najmä v škôlkach, školách a na pracoviskách,

- vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí a kontaktu s chorými osobami.