<div class="search"> <form action="/vyhladavanie" method="post"> <input type="text" name="keyword" value="" /> <input type="submit" value="hľadaj" /> </form> </div>
hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Trápenie s mokrou postieľkou


Mgr. Mária Hrtanová
Centrum špeciálnopedagogických služieb, Senec

Spracovávanie témy enurézy (nočného pomočovania) nás viedlo k zamysleniu nad  anamnézami poradenských klientov, ktorí bojovali aj s diagnózou enuréza. Vybavilo sa nám ich viacero.

Boli to životné príbehy detí rôzneho veku, rozmanitých všeobecných a špeciálnych schopností. Všetky mali niečo spoločné. Boli plné obáv, úzkosti, strachu a nedôvery k fungovaniu ich vlastného tela. Ovládal ich nutkavý pocit viny za to, že obťažujú svojich rodičov, súrodencov, priateľov a blízkych. Vyhýbali sa zmenám v živote, hlbším priateľským, rovesníckym a partnerským väzbám, spoločenským aktivitám a športu. Prečo? Iní ľudia to považujú za životnú radosť, ale im to spôsobuje rozpaky, starosti. Práve pri spoločenských činnostiach sa najčastejšie odhalilo ich tajomstvo – takzvané mokré epizódy. Oslabená schopnosť kontrolovať močenie je pre iných sociálne neprijateľná, no a práve takéto deti poznačila a mení im hodnotový systém a celkovú kvalitu života. Sklamal ich vlastný organizmus, stratili sebaúctu. V pozornosti majú ustavičnú sebakontrolu, často majú znížené schopnosti učiť sa, správajú sa inak, ako by sa očakávalo, s tendenciou k sebapoškodzovaniu, ba ojedinele až k myšlienkam na sebazničenie. Realizovalo sa viacero výskumov, ktoré v záveroch konštatovali, že detské pomočovanie ovplyvňuje sebahodnotenie viac ako chronické ochorenia.

Od jednoduchého reflexu k vôľovému ovládaniu

Činnosť dolných močových ciest sa deťom funkčne vyvíja od narodenia. Smeruje od neuvedomelého močenia na základe jednoduchého spinálneho reflexu, ktoré trvá približne do 12. až 18. mesiaca veku, až  po prechod k vôľovému ovládaniu močenia okolo tretieho roku veku. Vzniká v dôsledku zrenia svalstva panvového dna, zvyšovania aktivity vonkajšieho zvierača v závislosti od náplne močového mechúra a schopnosti uvedomiť si pocit plnosti, ktorý vedie k úsudku urobiť potrebu. Veľmi dôležitú funkciu zohráva aj učenie napodobňovaním a motivovanie uznaním, ktoré vedie k posilňovaniu samostatnosti dieťaťa. Proces zvládnutia tejto procesuálnej schémy činnosti je vysoko individuálny. Spomínali sme, že bežne trvá do tretieho  roku veku, alebo aj dlhšie, v závislosti od maturácie – zrenia zložitých reflexov na úrovni kôrových a podkôrových centier mozgu a vôľových vlastností. Nočná suchosť by mala byť automatická okolo piateho roku veku. Ak má po uplynutí tohto obdobia dieťa problémy s ovládaním močenia a nemá žiadne iné primárne psycho-somatické, psychologické alebo zmyslové ochorenie hovoríme o diagnóze primárna nočná enuréza, kedy ide o mimovoľné vyprázdňovanie močového mechúra. Odbornú pomoc vám odporúčame vyhľadať, ak má dieťa viac ako dve príhody pomočovania za mesiac. V dostupnej literatúre sme zistili, že sa vyskytuje v 15 až 20 % prípadov päťročných detí, v 6 až 10 % prípadov sedemročných detí a v 1 %  prípadov 15-ročných detí. O sekundárnej enuréze hovoríme vtedy, ak sa po dlhom, najmenej šesťmesačnom období bez pomočenia „mokrá epizóda“ opäť vyskytne, obvykle na psychickom podklade.

Nedostatok antidiuretického hormónu

Príčiny vzniku enurézy môžu byť rôzne. Buď ide o rodinnú predispozíciu, pri ktorej je až 75-percentný predpoklad, že ju zdedíme, ak ju mali v detstve obaja rodičia. Ak ju mal len jeden rodič v detstve, je 45-percentné riziko vzniku na dedičnej línii. Môže sa vyskytnúť aj náhodne. V organizme sa tvorí a vylučuje antidiuretický hormón, ktorý reguluje tvorbu moču cez deň a v noci. Nočná polyúria – nadmerná tvorba moču vzniká pri poruchách jeho sekrécie. Závažnou príčinou vzniku môže byť aj znížená kapacita močového mechúra a nedokonalé pociťovanie preplnenia močového mechúra – dieťa sa jednoducho nezobudí na nutkanie močiť.

Okrem psychologických dôsledkov, o ktorých sme písali v úvode, má enuréza aj sociálno-ekonomický vplyv na rodinu a jej aktivity. Preto je veľmi dôležité vyhľadať včasnú odbornú pomoc a zahájiť liečbu, ktorá je v pri optimálnom spôsobe kolektívna. Podieľa sa na nej pediater, urológ a pedopsychiater, ale nemalú pomoc môžu poskytnúť aj psychológ, špeciálny pedagóg a fyzioterapeut. 

Lekár odporúča farmakologickú liečbu antidiuretikami, anticholinergikami, thymoleptikami a režimovými opatreniami, ktoré zahŕňajú pitný režim, kontrolovanie močenia, denníky. Psychológ zabezpečuje osobnostnú diagnostiku a podľa jej výsledkov stanoví cvičenia zamerané na získanie sebakontroly nad priebehom telesných funkcií a pochodov a navrhne rodinnú terapiu zameranú na zmiernenie praktických dopadov enurézy. Špeciálny pedagóg analyzuje školské schopnosti, vypracováva špeciálne individuálne programy a plány zamerané na minimalizovanie sociálnych dopadov v spoločenskom prostredí školy. Fyzioterapeut odporúča cvičenia na spevnenie panvového dna a reflexné masáže tela.

Ak má vaše dieťa problémy s enurézou, odporúčame liečiť ich včasnou liečbou v mladom veku, vyhnete sa tak psychiatrickým problémom, ktoré ohrozujú neliečené  deti a vážne poškodzujú ich osobnostný vývin.