hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Prvá pomoc pri zimných športoch

Lyžovanie, snowbording, korčuľovanie, ale aj obyčajné sánkovanie prinášajú nielen radosť z pohybu, ale nesú so sebou tiež riziko úraz. Štatistiky uvádzajú, že až šesť percent športových úrazov sa stane práve na snehu a ľade. Dôsledky bývajú niekedy veľmi vážne, až život ohrozujúce. Je dobré vedieť, ako si v takých prípadoch poradiť.

 

Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch

Aj laik by mal vedieť, čo je dôležité urobiť ako prvé. :

1.       Zistiť prítomnosti vedomia, dýchania a vonkajšieho krvácania

Ø  Je postihnutý pri vedomí? (Odpovedá na otázky, zareaguje na zatrasenie, tlesknutie pred tvárou?)

Ø  Dýcha?

Ø  Nevidíte veľké vonkajšie krvácanie?

 

2. Dôkladne prezrieť postihnutého, odhaliť príznaky, ktoré neohrozujú bezprostredne jeho život, ale mohli by spôsobiť komplikácie, ak by ostali neodhalené

Ø  Pýtajte sa postihnutého, čo ho bolí, či je smädný, je mu teplo alebo zima, zistite či počuje, pamätá si, môže hýbať všetkými končatinami.

Ø  Prehliadnite ho od hlavy k pätám: hlava - krk - oči - chrbtica - hrudník - brucho - horné končatiny - dolné končatiny.

Ø  Dôležité je vylúčiť skryté poranenia pod odevom, najmä krvácanie.

 

Privolanie Záchrannej zdravotnej služby:

( 155
Číslo 155 volajte pri výskyte výlučne zdravotných ťažkostí, ušetríte tým cenné minúty.

( 112
Číslo 112 je číslo integrovaného záchranného systému. Voláme ho vtedy, ak okrem zdravotných ťažkostí predpokladáme aj potrebu technickej pomoci - hasičov.

( 18 300

Číslo 18 300 je číslo Horskej záchrannej služby. Voláme ho v prípade núdzového stavu horách.

STAVY, KTORÉ OHROZUJÚ ŽIVOT:

KRVÁCANIE

Náhla strata asi tretiny objemu krvi má za následok významný pokles krvného tlaku, nedostatočné okysličovanie všetkých tkanív a vyvolanie život ohrozujúceho stavu - šoku. V rámci prvej pomoci postupujeme pri ošetrovaní čo najrýchlejšie, aj za cenu nedodržania sterility ošetrenia rany.

Pri úrazoch, ktoré sprevádza krvácanie, je najbezpečnejšie pamätať si takzvaných 5 Z:

I PRAVIDLO 5 Z

1.

Zistiť krvácanie 

Poraneného posaďte alebo položte. Zatlačte priamo do rany, je to najúčinnejší spôsob zastavenia krvácania. Zdvihnite končatinu nad úroveň srdca, na ranu priložte tlakový obväz. Tlakový obväz má kryciu vrstvu, ktorú priložíte priamo na ranu, tlakovú vrstvu (rolka obväzu), ktorá tlačí na cievu v rane a zastavuje krvácanie a vrstvu upevňovaciu, ktorá ovíja tlakovú vrstvu a dostatočne ju drží. Ak sa vám krvácanie podarí zastaviť, pravidelne kontrolujte, či obväz nepresakuje, sledujte základné životné funkcie, zabezpečte všetky protišokové opatrenia a čakajte na príchod ZZS.

2.

Zatlačiť v rane 

3.

Zdvihnúť nad úroveň srdca 

4.

Zabrániť šoku

5.

Zavolať 112/155

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľké vonkajšie krvácanie je nebezpečné. Krv z rany vyteká, niekedy prerušovaným prúdením. K vonkajšiemu krvácaniu dochádza pri tržných, bodných, sečných alebo rezných ranách. Najnebezpečnejšie je krvácanie v oblasti krku a končatín. Krvácanie môže viesť k takej strate krvi, ktorú organizmus nedokáže nahradiť. Zranený tak môže vykrvácať aj na mieste vzniku úrazu, častejšie po niekoľkých dňoch na zlyhanie životne dôležitých orgánov.

 

ŠOK

Šok je odpoveďou organizmu na neprimeranú záťaž a patrí medzi život ohrozujúce stavy. Sprevádza úrazy a prejavuje sa postupným zlyhávaním krvného obehu, hlbokým poklesom krvného tlaku, nedostatočným prekrvením všetkých tkanív a orgánov.

Príznaky šoku:

i   nepokoj alebo spavosť,

i   neostré videnie,

i   smäd,

i   nevoľnosť,

i   studená, bledá a spotená koža,

i   rýchly a slabo hmatateľný pulz,

i   zrýchlené dýchanie.

Aby sme predišli vzniku šoku, treba v prvom rade postihnutého uložiť do protišokovej polohy (autotransfúzna poloha/centralizácia krvi do životne dôležitých orgánov) - ľah na chrbte so zvýšenou dolnou polovicu tela (asi o 30 cm). Do tejto polohy postihnutého nedávajte pri poranení hlavy, hrudníka, srdcových, dýchacích ťažkostiach či bezvedomí.

I PROTIŠOKOVÉ PRAVIDLO 5 T

1.

Ticho 

Postihnutého pohodlne uložte, snažte sa zaistiť telesný a duševný pokoj aktívnym upokojovaním.

2.

Teplo

Snažte sa udržať optimálnu telesnú teplotu. Podchladeniu zabránite prikrytím tela zdola i zhora.

3.

Tíšenie bolesti

Začnite ošetrovať poranenia jemne a šetrne. Nikdy nepodávajte lieky ústami na tíšenie bolesti.

4.

Tekutiny

Väčšina ľudí v šoku má pocit smädu, preto môžeme ovlažovať pery, aby sme pocit smädu zmiernili. V žiadnom prípade mu nedávajte piť, pretože by to mohlo vyvolať zvracanie, ktoré zhoršuje stav.

5.

Transport

Privolajte odbornú pomoc a medzitým kontrolujte vedomie a dýchanie.

BEZVEDOMIE

Strata vedomia je častým prejavom akútneho nedostatku kyslíka v krvi pri poruche základných životných funkcií - dýchania a krvného obehu. Pri bezvedomí postihnutý nereaguje na hlasové podnety, dotyky, zatrasenie. Svalové napätie je úplne povolené, telo je bezvládne. Aj keď bezvedomie môže pripomínať spánok, je mimoriadne nebezpečné! Pri bezvedomí stráca postihnutý aj obranné reflexy ako kašeľ či prehĺtanie. Môže prísť k zatečeniu žalúdočného obsahu do dýchacích ciest a k zaduseniu.

!    Ak postihnutý dýcha, uložte ho do stabilizovanej polohy na boku, privolajte odbornú pomoc, pričom stále sledujte prítomnosť dýchania. Do stabilizovanej polohy neukladajte postihnutého pri bezvedomí po úrazoch.

Stabilizovaná poloha

Ø  Postihnutého položte vodorovne na chrbát, vyberte mu obsah vreciek oblečenia, zložte okuliare.

Ø  Narovnajte mu nohy, ruku postihnutého, ktorá je bližšie k vám, uložte v pravom uhle k telu, dlaň smeruje nahor.

Ø  Ruku postihnutého, ktorá je ďalej od vás, položte postihnutého cez prsia, chrbát ruku oprite o tvár.

Ø  Svojou druhou rukou chyťte vzdialenejšiu nohu postihnutého a pokrčte koleno v pravom uhle s chodidlom na zemi.

Ø  Pretočte postihnutého smerom k sebe na bok, za pokrčené koleno vzdialenejšej nohy, bližšiu ruku postihnutého stále držte pritlačenú na tvár.

Ø  Polohu hornej nohy postihnutého upravte tak, aby bola v bedrovom kĺbe aj v kolene ohnutá do pravého uhla.

Ø  Zakloňte hlavu, aby dýchacie cesty ostali voľné.

Ø  Sledujte naďalej prejavy, zmeny vedomia a prítomnosť dýchania.

Ø  Prečo je stabilizovaná poloha dôležitá?

i  Zabezpečíte ňou priechodnosť dýchacích ciest.

i  Minimalizujete riziko zatečenia obsahu žalúdka do dýchacích ciest a následné dusenie.

 

 

i  Poloha je stabilná a pohodlná pre bezvládneho pacienta, minimalizujete ňou riziko spontánneho pohybu a ďalších zranení spôsobených vlastnou váhou tela.

i  V tejto polohe je možná ľahká kontrola životných funkcií a ak je to potrebné, tak aj otočenie späť na chrbát.

!    Ak je postihnutý v bezvedomí a zároveň nedýcha, začnite s resuscitáciou!

ZASTAVENIE DÝCHANIA  A KRVNÉHO OBEHU

Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) sa vykonáva v prípade, že nastane bezvedomie a zastaví sa dýchanie, čo znamená zastavenie krvného obehu. Pomocou KPR zabezpečíte obnovenie dodávky okysličenej krvi do celého tela, najmä do mozgu. Oživovanie prebieha pomocou záchranného dýchania z pľúc do pľúc a stláčaniami hrudníka.

S oživovaním nečakajte!

!    Po troch až piatich minútach bez kyslíka dochádza k nezvratnému poškodeniu mozgu.

!    Po siedmich minútach zastavenia srdca je možné oživiť bez následkov len 25 % postihnutých.

 

Postup KPR dospelých:

Ø  Postihnutého uložíme na tvrdú a rovnú podložku.

Ø  Oživovanie začneme 30 stlačeniami hrudníka do piatich až šiestich cm hĺbky, v strede hrudníka hranou dlane, potom nasledujú dva záchranné vdychy tak, aby sme videli nadvihnutie hrudníka.

Ø  Postup opakujeme, pričom hrudník stláčame rýchlosťou 100-krát za jednu minútu. Zisťovanie prítomnosti vedomia a dýchania a záklon hlavy je potrebné vopred nacvičiť!

Ø  V prípade detí od jedného mesiaca do puberty začíname resuscitáciu piatimi záchrannými vdychmi a potom pokračujeme ako pri dospelých 30 stlačeniami hrudníka a dvoma záchrannými vdychmi.

 

KPR si treba nacvičiť v rámci kurzov prvej pomoci na modeloch, aby ste získali istotu, tak pri stláčaní hrudníka, ako aj pri intenzite záchranných vdychov.

RANY

Pri športe sa môžete stretnúť s niekoľkými druhmi rán:

Rezné, bodné a sečné mávajú ostré okraje, výrazne krvácajú. Sú menej náchylné na infekciu a pri správnom ošetrení sa dobre hoja.

Tržné a tržné pomliaždené rany mávajú nerovné okraje, horšie sa hoja, ohrozujú poraneného najmä infekciou a pri väčšej rane aj stratou tkaniva.

Povrchové plošné odreniny nie sú príliš nebezpečné, slabo krvácajú a sú nepríjemné najmä pre bolesť. Sú náchylné na infekciu, dlhšie sa hoja.

Zatvorené rany a podkožné výrony (hematómy) sú výsledkom krvácania do kože. Navonok sa javia ako bolestivé modriny.

Ak je nutné ošetriť ranu:

Ø  Pri silno krvácajúcich ranách postupujte ako pri zastavení krvácania (využite tlakový obväz).

Ø  Pri rozsiahlejší ranách šetrne tlačte k sebe okraje rany a stiahnite ich obväzom.

Ø  Samotná rana sa nikdy nedezinfikuje, a ak nekrváca, môžete dezinfikovať jej OKOLIE.

Ø  Do rany nikdy nič nenalievajte, nesypte a ani ju nenatierajte, zvýšite tým riziko infekcie a sťažíte ďalšie ošetrenie - ranu postačí sterilne prikryť.

Ak je v rane cudzie teleso, snažte sa odstrániť iba tie predmety, ktoré na rane voľne ležia. Cudzie teleso z rany nikdy nevyberajte, môžete spôsobiť ďalšie poranenie alebo vykrvácanie.

 

Použité zdroje:

www.prvapomoc.sk, www.zachranari.sk,

Odborný dohľad nad spracovaním: doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.