hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

Rakovina krčka maternice: Obrovský skok v prevencii

 

Rakovina krčka maternice je štvrté najčastejšie nádorové ochorenie žien. Celosvetovo každý rok pribudne viac ako pol milióna nových prípadov. Ženy s diagnózou rakoviny krčka maternice sa dožívajú v priemere o 26 rokov menej v porovnaní s bežnou populáciou žien. Na Slovensku na ňu každoročne zomrie 232 žien. Je to však prvé rakovinové ochorenie dokázateľne spôsobené vírusovou infekciou (HPV). Ide o jednu z mála onkologických diagnóz vhodných na sekundárnu prevenciu, tzv. skríning. Napriek preventívnemu cielenému vyhľadávaniu v podobe cytologického steru z krčka maternice (PAP test) na Slovensku počet nových prípadov ochorenia neklesol (v roku 2012 bolo novodiagnostikovaných 607 pacientok). Ide o dlhodobo nepriaznivú situáciu.

 

Test novej generácie

Nevýhodou PAP testu je, že nemusí odhaliť všetky predrakovinové stavy a včasné štádiá rakoviny. Riešením by mohol byť test novej generácie na prítomnosť HPV - cobas®4800 HPV test. V rámci jediného odberu na báze zisťovania vírusovej DNA dokáže určiť 14 genotypov HPV vírusu, ktoré sa považujú za rizikové, čo sa týka vývoja rakoviny krčka maternice. Špeciálne sa zisťuje prítomnosť dvoch  vysokorizikových genotypov HPV 16 a HPV 18 spôsobujúcich vyše 70 % prípadov karcinómov krčka maternice.

Tento test bol klinicky validovaný v štúdii ATHENA, ktorá je najrozsiahlejšou americkou prospektívnou štúdiou týkajúcou sa skríningu karcinómu krčka maternice (vyše 47-tisíc žien na 61 pracoviskách). V tejto štúdii sa napríklad ukázalo, že v prípade vyše 57 % pacientok vo veku 25-29 rokov, ktoré mali v skutočnosti najťažší predrakovinový stav CIN III (ťažká dysplázia), bolo štandardné cytologické vyšetrenie PAP testom falošne negatívne (čiže v poriadku).

Pridanie špecifickejšej, citlivejšej metódy molekulovej genetiky v podobe tohto druhu testovania HPV by mohlo pomôcť včasnému vyhľadaniu predrakovinových zmien na krčku maternice. Pacientka, v prípade ktorej sa dokáže prítomnosť vysokorizikových typov HPV, by mala mať iný algorytmus vyhľadávania predrakovinových zmien na krčku maternice.

Negatívny cobas®4800 HPV test poskytuje istotu, že ťažké predrakovinové štádium nazývané CIN III nevznikne v priebehu najbližších troch až piatich rokov (na rozdiel od negatívneho cytologického vyšetrenia).

 

Odborníci u nás momentálne odporúčajú testovať na prítomnosť HPV predovšetkým dve skupiny žien: nad 30 rokov s nejasným cytologickým nálezom a pacientky po konizácii krčka maternice.

 

HPV test na báze DNA už používajú ako primárny skríningový nástroj v Holandsku a Estónsku. V USA je od januára 2015 testovanie na prítomnosť HPV uznané ako alternatíva cytologického vyšetrenia žien od 25 rokov. Postupne sa smernice (guidelines) skríningu rakoviny krčka maternice menia aj v iných krajinách.

HPV pozitívne ženy majú rôzne riziko vzniku rakoviny krčka maternice (trojročné riziko vývoja ťažkej dysplázie až karcinómu)

 

Aké rizikové sú jednoitlivé podtypy vírusov HPV

Prítomnosť HPV 16              Jednej zo štyroch žien sa vyvinie ťažká dysplázia CIN III

Prítomnosť HPV 18              Jednu z deviatich postihne ťažká dysplázia CIN III

12 ostatných typov HPV       Jednu z 19 postihne ťažká dysplázia CIN III

 

Liečba rakoviny krčka maternice

Voľba liečby rakoviny krčka maternice závisí od lokalizácie a veľkosti nádoru, od jeho štádia (rozsahu), veku pacientky, celkového zdravotného stavu a iných faktorov. Práve určenie štádia je veľmi dôležité, lebo sa ním zisťuje rozsah nádoru a jeho prípadné rozšírenie do iných častí tela.

(red)