hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA ONKOLÓGIA

Účinná prevencia nevoľnosti a vracania v jednej dávke

 

Pacienti s vysokým rizikom chemoterapiou navodenej nevoľnosti a vracania potrebujú účinnú prevenciu. Tieto dva negatívne sprievodné účinky chemoterapie patria medzi najviac stresujúce. Riešení existuje viac, prínosným sa javí použitie dvoch účinných látok v jednej tablete.

Pokrok vo vývoji antiemetickej liečby, teda liečby určenej na predchádzanie nevoľnosti (nauzey) a vracania (emézy), je za posledných 30 rokov úctyhodný. Moderné lieky sú už veľmi kvalitné. Všetky odborné odporúčania sa zhodujú v tom, že prevencia nauzey a emézy je potrebná už pred liečbou. Ideálna antiemetická liečba by mala poskytovať kompletnú kontrolu vo všetkých režimoch, nemala by mať žiadne nežiaduce vedľajšie účinky a mala by sa pohodlne a jednoducho podávať.

 

Chemoterapia, nevoľnosť, vracanie

Nevoľnosť, nepríjemný subjektívny pocit sprevádzajúci a predchádzajúci vracaniu a vracanie samotné sú negatívne vedľajšie účinky chemoterapeutickej liečby onkologických ochorení, ktoré majú veľmi negatívny dopad na kvalitu života pacienta. „Eméza, čiže vracanie je obranný reflex a môžu ho spustiť rôzne signály, napr. z hltanu pri mechanickom podráždení, ale aj nadmerné roztiahnutie žalúdka a dvanástnika, alebo z čreva pri toxickom poškodení. Vracanie môže spustiť aj podráždenie chemorecepčnej zóny v mozgu (toxíny z potravy) a samozrejme aj psychické podnety," vysvetľuje klinická onkologička MUDr. Lucia Denková z Onkologického oddelenia Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Nauzea a vracanie po podaní chemoterapie stresujú onkologického pacienta azda najviac. Prečo pacienti vracajú? „Po podaní chemoterapie dochádza k uvoľneniu rôznych látok -  hormónov ako sérotonín, dopamín, substancia P. Chemoterapia spôsobí jednak poškodenie buniek gastrointestinálneho traktu a následne dôjde k uvoľneniu mediátorov, teda nervových prenášačov, ako je sérotonín, alebo pôsobí priamo na centrálnu nervovú sústavu, kde sa začnú uvoľňovať hormóny zodpovedné za aktiváciu vracania - dopamín, sérotonín, substancia P. Naviazaním mediátorov na bunky gastrointestinálneho traktu sa aktivuje  kaskáda prenosu signálu až do spúšťacieho centra pre vracanie v predĺženej mieche a následne do centra vracania v mozgu. Prostredníctvom nervového systému sa aktivuje samotný proces vracania. Dôjde k zvýšenému slineniu, ku kŕčovitému stiahnutiu hltana a hladkého svalstva zažívacieho systému a brušných svalov, zvýši sa dychová frekvencia," približuje mechanizmus pôsobenia chemoterapie na vracanie onkologička.

 

Zvýšené riziko

Veľa onkologických pacientov má riziko nevoľnosti a vracania zvýšené. Sú to napríklad pacienti, ktorí sa liečia chemoterapiou na báze cisplatiny, alebo chemoterapiou s vysokým rizikom následného vracania, či pacienti na kombinovanej terapii. Medzi ďalšie faktory zvyšujúce riziko nevoľnosti a vracania patria, okrem spomenutých faktorov liečby, aj faktory, ktoré sa priamo dotýkajú pacienta. Či sa toto riziko zvýši alebo nie, bezprostredne súvisí s pridruženými ochoreniami, ktorými pacient trpí, s liekmi, ktoré užíva, resp. s tým, že užíva viacero liekov. Svoje zohráva aj vek a pohlavie. Zvýšené riziko vracania majú mladší pacienti a ženy. „Máme k dispozícii kritériá podľa medicínskych odporúčaní, na základe ktorých vieme predpovedať mieru náchylnosti pacienta na zvýšené vracanie. Rizikový je napríklad mladší vek, menej ako 50 rokov, ženské pohlavie, predchádzajúca chemoterapia, nevoľnosť spojená s cestovaním, užívanie iných emetogénnych liekov spolu s chemoterapiou, nevoľnosť počas gravidity, nízky alebo žiadny príjem alkoholu, úzkosť či depresia," dôvodí doktorka Lucia Denková. Medzi rizikové faktory patria najmä typ a dávkovanie chemoterapeutického režimu. „Jednotlivé terapie sa delia na nízko-, stredno- alebo vysokoemetogénnu chemoterapiu. Podľa toho volíme vhodné antiemetiká - lieky proti vracaniu alebo ich kombinácie," dodáva onkologička.

 

Prečo je také dôležité zastaviť vracanie včas?

Hoci väčšina pacientov profituje z pokrokov v antiemetickej liečbe, existuje stále nezanedbateľná skupina pacientov, ktorí sa liečia chemoterapiou s vysokým rizikom vracania, napríklad cisplatinou, a ktorí aj napriek antienemickej liečbe vracajú. Pritom platí a skúsenosti onkológov to potvrdzujú, že zvládanie oneskorenej emézy je náročnejšie. Ešte zložitejšia je kontrola chemoterapiou vyvolanej oneskorenej nevoľnosti. Ak sa nauzea a vracanie nepodarí dostať pod kontrolu, ovplyvňuje to aj ďalšie možné problémy s vracaním v budúcnosti. „Kontrola nauzey a vracania môže pomôcť pacientom ukončiť všetky plánované cykly chemoterapie a esenciálne prispieť k maximálnej šanci týchto pacientov na úspech v ich liečbe. Nedostatočná prevencia nevoľnosti a vracania počas prvého cyklu má rozhodujúci význam pre rozvoj nevoľnosti a vracania počas nasledujúcich cyklov, kedy sa zvyšuje ich pravdepodobnosť výskytu a intenzita," vysvetľuje odborníčka.

Ivana Baranovičová