hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA OČKOVANIE

 

Vakcíny - prevencia infekcií aj rakoviny

 

Vakcíny dokážu veľmi efektívne zachraňovať životy. Úmrtnosť na prenosné ochorenia celosvetovo klesla z 33 percent zo všetkých ochorení v roku 1990 na 25 percent v roku 2010 a očkovanie k tomu významne dopomohlo. Len pravé kiahne v dvadsiatom storočí zabili 300 miliónov ľudí a vďaka vakcíne sa podarilo toto ochorenie úplne odstrániť (eradikovať).

 

Výskyt väčšiny chorôb, ktorým sa dá s pomocou očkovania zabrániť, je dnes blízko historického minima. Mnohé infekčné ochorenia sa nedokážu šíriť vtedy, keď je dostatočná časť populácie zaočkovaná. Napríklad pri osýpkach funguje tzv. kolektívna imunita vtedy, keď je zaočkovaných 19 z 20 ľudí. Kolektívna imunita je obzvlášť dôležitá pre ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu byť očkovaní - pred prípadným ochorením ich chráni iba zaočkovanosť ľudí v ich okolí.

 

Súčasné vakcíny dokonca významne prispievajú nielen k prevencii infekčných ochorení, ale aj rakoviny, napríklad vakcíny proti HPV a hepatitíde typu B. V súčasnosti prebiehajú klinické skúšania pri viac ako desiatke rôznych typov rakoviny aj pre liečebné vakcíny. Tie sú navrhnuté tak, aby spomalili alebo zabránili rastu rakovinových buniek, zmenšovali nádory, zabránili opätovnému návratu rakoviny alebo eliminovali rakovinové bunky, ktoré v tele ostali po iných typoch liečby.

 

Čo je to očkovanie (charakteristika)

Očkovanie znamená podanie očkovacej látky (tzv. vakcíny) do ľudského organizmu. Ten si následne vytvorí imunitnú odpoveď - vytvorí špecifické protilátky proti mikroorganizmom bez toho, aby ochorel. Zároveň sa navodí tzv. imunologická pamäť. Vďaka nej vzniká dlhodobá, v optimálnom prípade až doživotná ochrana pred infekčným ochorením.

 

Význam očkovania

Ide o najefektívnejšiu prevenciu ochorení. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie očkovanie ročne zachráni dva až tri milióny ľudských životov. Ešte pred sto rokmi, čo nie je tak dávno, boli infekčné ochorenia celosvetovo hlavnou príčinou smrti vrátane priemyselne vyspelých krajín. Ak vynecháme problematiku prístupu k čistej vode, nijakému inému ľudskému počinu okrem očkovania sa nepodarilo tak efektívne potlačiť infekčné ochorenia a redukovať úmrtnosť na ne. Očkovanie dnes dokáže zabrániť vzniku mnohých nákaz a na obzore sú nové vakcíny, vďaka ktorým toto číslo ešte stúpne. Masové imunizačné programy dosiahli kontrolu alebo dokonca úplné potlačenie (elimináciu) niektorých ochorení. Predtým, ako sa vakcinačnou kampaňou podarilo definitívne úplne potlačiť (tzv. eradikovať) pravé kiahne v roku 1980, toto ochorenie postihovalo 60 % svetovej populácie a usmrcovalo jedného zo štyroch pacientov. Vakcinácia je nielen prevenciou utrpenia a smrti, ale má aj svoj ekonomický význam. Je to jedna z najefektívnejších zdravotníckych investícií.

„Nijakému inému ľudskému počinu okrem očkovania sa nepodarilo tak efektívne potlačiť infekčné ochorenia a redukovať úmrtnosť na ne."

Očkovacie látky a ich účinné látky

Antigén: Vakcíny sú biologické produkty, ktoré môžu byť vyrobené z celej baktérie alebo vírusu, z ich komponentov (polysacharidy, proteíny), alebo zo substancií, ktoré vylučujú (toxíny, tie sa zneškodnia a zneškodnené toxíny sa nazývajú toxoidy). To je tzv. antigén.

Adjuvans: Očkovacie vakcíny potrebujú niečo, čo imunitný systém stimuluje ku tvorbe protilátok a zároveň udrží antigén dlho v organizme. Ide o tzv. adjuvans, ktoré patrí medzi prídavné látky. Bez ich použitia by bola imunitná odpoveď organizmu slabá a trvala by krátko. Adjuvans teda možno charakterizovať ako chemickú látku, ktorá zosilňuje imunitnú odpoveď. Klasickým adjuvans sú soli hliníka. V súčasnosti sa adjuvanciám venuje veľká pozornosť.

Druhy vakcín

Živé oslabené vakcíny: Medzi živé patria vakcíny, ktoré obsahujú oslabené baktérie a vírusy (hovorí sa, že majú oslabenú virulenciu, čo je schopnosť mikroorganizmu prenikať do tela a vyvolať chorobu). Sú to vakcíny, ktoré obsahujú živé oslabené kmene vírusov a podávajú sa injekčne do podkožia alebo svalu (proti osýpkam, mumpsu, rubeole, ovčím kiahňam, žltej zimnici). Niektoré sa podávajú aj perorálne, čiže cez ústa (proti rotavírusom a v minulosti to bola živá vakcína proti detskej obrne). Medzi vakcíny obsahujúce živé oslabené baktérie patrí vakcína proti tbc. Živé vakcíny vytvárajú dlhodobejšiu imunitu ako inaktivované vakcíny.

Neživé inaktivované vakcíny: Vznikajú umŕtvením mikroorganizmu, takže nie sú schopné rozmnožovania a úplne strácajú schopnosť vyvolať infekčné ochorenie. Buď sa použije celá baktéria či vírus alebo len jej komponent, čiže časť. Celobunkové vakcíny obsahujú celý mikroorganizmus, ale sú aj také, ktoré obsahujú antigény získané z časti mikroorganizmu. Príkladmi takýchto vakcín je očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, meningokokom, týfusu, pneumokokom, chrípke, besnote, detskej obrne (injekčná forma), hepatitíde A, japonskej encefalitíde, hemofilovým infekciám. Tieto vakcíny sú viac stabilné, ale vyžadujú podanie posilňovacej dávky na udržanie imunity.

Rekombinantné: Moderná veda, konkrétne genetické inžinierstvo, prinieslo pokrok vo vývoji vakcín. Pri tvorbe tzv. rekombinantných vakcín sa zoberie konkrétny gén z vírusu alebo baktérie, ktorý je zodpovedný za vznik špecifického antigénu. Tento gén sa vpraví do iného organizmu, ktorý je následne schopný produkovať antigén zodpovedný za tvorbu potrebných protilátok v organizme. Príkladom takejto vakcíny je očkovanie proti hepatitíde B.

 

Proti akým ochoreniam chránia vakcíny

Bakteriálne: cholera, záškrt, infekcia hemofilom typ b, meningokokové infekcie, čierny kašeľ, pneumokokové infekcie, tetanus, tuberkulóza, týfus

Vírusové: hepatitída A, hepatitída B, chrípka, japonská encefalitída, osýpky, mumps, detská obrna, besnota, rubeola, pravé kiahne (eradikované ochorenie), žltá zimnica

Čo znamená eradikácia ochorenia

Eradikácia znamená doslova vykorenenie nejakého ochorenia na celom svete. Deklaráciu „Smallpox eradicated" o eradikovaní pravých kiahní s celosvetovým významom vydala Svetová zdravotnícka organizácia 9. decembra 1979. Je to doteraz jediné infekčné ochorenie prezývané ,,čierna smrť", ktoré sa podarilo celosvetovo úplne vykynožiť. Posledný endemický prípad pravých kiahní (varioly) na Slovensku bol v roku 1925.

Predpokladá sa, že pravé kiahne (variola) vznikli v Indii alebo v Egypte už pred tritisíc rokmi. Sú najpustošivejším známym ochorením ľudstva. Opakované epidémie po stáročia decimovali obyvateľstvo zemegule. Ešte v 50. rokoch dvadsiateho storočia sa každý rok vyskytovalo 50 miliónov prípadov varioly.         V dôsledku očkovania v roku 1967 to bolo už len desať až 15 miliónov prípadov (z nich dva milióny ešte umierali). Eradikácia tohto ochorenia sa začala v roku 1958. V roku 1967 sa tieto aktivity zintenzívnili. Cieľ sa dosiahol za desať rokov, deväť  mesiacov a 26 dní. Posledný prirodzený výskyt varioly bol registrovaný v októbri 1977 v Somálsku. Posledný humánny prípad (laboratórna infekcia) sa vyskytol v roku 1983. Komisia WHO pre eradikáciu pravých kiahní ukončila formálne svoju činnosť 9. decembra 1979 a očkovanie proti variole bolo celosvetovo ukončené v roku 1980. Eradikácia varioly bola vyhlásená v roku 1980 a definovaná ako vyhladenie klinických foriem pravých kiahní, nie však konečná likvidácia vírusu. Od roku 1984 boli kmene vírusu oficiálne uchovávané iba v dvoch centrách na svete. V CDC (Center for Disease Control and Prevention) v Atlante v USA a vo Výskumnom inštitúte vírusových preparátov v Moskve. Žiaľ, stále je tu reálna hrozba zneužitia tohto vírusu vo forme biologickej zbrane.

Vďaka očkovaniu sa u nás nevyskytujú osýpky, detská obrna, tetanus, záškrt a ďalšie ochorenia, ktoré v chudobných rozvojových krajinách s nedostatkom vakcín stále predstavujú významnú príčinu chorobnosti a úmrtnosti. Práve detská obrna je ďalším kandidátom na eradikáciu, v súčasnej dobe sa vyskytuje už len v posledných troch krajinách sveta (Pakistan, Afganistan, Nigéria) s občasným exportom vírusu do ďalších krajín (v poslednom období Izrael, Sýria).

Zdroj: Sanofi Pasteur

(red)