hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA ZRIEDKAVÉ OCHORENIA

Vďaka enzymatickej substitučnej liečbe možno dnes pacientov s Pompeho chorobou liečiť

 

Nie je to tak dávno, čo na Pompeho chorobu, vzácne dedičné neuromuskulárne ochorenie žiadna účinná liečba neexistovala. Pre toto metabolické ochorenie je charakteristická postupne sa zhoršujúca svalová slabosť, ktorá pred zavedením liečby viedla k respiračnému zlyhávaniu. Vďaka účinnej liečbe možno dnes priebeh choroby priaznivo ovplyvňovať a eliminovať jej fatálne dôsledky.

Choroba vzniká najčastejšie v dospelosti (80 %), no najťažšia, infantilná forma, sa manifestuje už v prvých mesiacoch života. Postihnuté sú najmä svalové vlákna, ich deštrukcia vedie k vzniku myopatie. Pacienti majú problém s chôdzou do schodov a do kopca, nedokážu vstať z podrepu a zo sedu, vzpažiť či predpažiť horné končatiny. V rozvinutých štádiách je svalstvo atrofické a bývajú postihnuté dýchacie svaly, čo môže viesť k úmrtiu. Dojčatá s infantilnou formou Pompeho choroby majú okrem svalstva postihnutú pečeň aj srdce. Bez liečby zomierajú do prvého roku života.

Dôležitosť včasnej diagnostiky

„Pompeho choroba je zriedkavé dedičné ochorenie, kedy génová porucha zapríčiňuje úplné chýbanie alebo výrazný deficit enzýmu alfa-glukozidázy. Postihnuté bunky s chýbajúcou alfa-glukozidázou nie sú schopné štiepiť glykogén, preto dochádza k jeho hromadeniu najmä vo svalových bunkách, čo sa prejavuje závažným ochorením svalstva - myopatiou. S dĺžkou trvania ochorenia sa glykogén v bunkách hromadí čoraz viac, čo postupne vedie k zániku funkcií postihnutých buniek," vysvetľuje doc. MUDr. Peter Špalek, PhD., z Centra pre neuromuskulárne ochorenia pri Univerzitnej nemocnici v Bratislave - Ružinove.

Pompeho choroba sa až do prvých rokov 21. storočia nedala liečiť. Bez liečby mala myopatia progredujúci vývoj, postihnutie končatinového a trupového svalstva sa postupne zhoršovalo, čo spôsobovalo zneschopňovanie a imobilizáciu pacientov. Pri postihnutí dýchacieho svalstva sa vyvíjala dychová nedostatočnosť, ktorá v prípade ťažších foriem ochorenia viedla k úmrtiam. „Pri vzniku Pompeho choroby v dojčenskom veku dochádza k hromadeniu glykogénu aj v bunkách srdca a pečene, čo poškodzuje tieto orgány a bez liečby viedlo k úmrtiam už pred prvým rokom života. Významným medzníkom v liečbe Pompeho choroby sa stali prvé roky 21. storočia. Vedcom sa podarilo vytvoriť náhradný enzým - rekombinantnú alfa-glukozidázu, ktorá sa podáva pacientom vnútrožilovo a účinne rozkladá glykogén," hovorí docent Peter Špalek. Vďaka enzymatickej substitučnej liečbe sa významne zlepšila prognóza a kvalita života pacientov s touto chorobou. Najlepšie liečebné výsledky sa dosahujú v liečbe pacientov, ktorým Pompeho chorobu diagnostikovali vo včasných štádiách ochorenia. Vtedy nie je nahromadenie glykogénu také výrazné, aby spôsobilo nezvratné poškodenie postihnutých buniek. Ak sa však choroba diagnostikuje v neskorších fázach ochorenia, poškodenie buniek býva nezvratné. „Enzymatická substitučná liečba v týchto prípadoch môže zastaviť progresiu Pompeho choroby, ale pacientom ostávajú trvalé a výrazné reziduálne klinické príznaky. Preto je potrebné pacientov vyhľadávať vo včasných štádiách ochorenia, na čo sa využíva skríningové meranie hladiny chýbajúceho enzýmu alfa-glukozidázy v tzv. suchej kvapke krvi. U nás túto metodiku používame od januára 2009. Pompeho chorobu sme doteraz diagnostikovali šiestim dospelým jedincom, dvom starším deťom a dvom deťom v dojčenskom veku. Aj podľa našich skúseností majú včasné určenie správnej diagnózy a skorá ordinácia enzymatickej substitučnej liečby rozhodujúci význam pre priaznivú prognózu pacientov s Pompeho chorobou."

V akomkoľvek veku

Pompeho choroba môže vzniknúť v ktoromkoľvek veku. Podľa veku, kedy sa ochorenie objaví, závažnosti postihnutia a rýchlosti progresie sa rozlišujú tri formy Pompeho choroby -  infantilná, juvenilná a adultná. „Infantilná forma vzniká tesne po narodení a má veľmi ťažký klinický priebeh. Hladina alfa-glukozidázy je v tomto prípade nulová. Choré dojčatá majú výraznú generalizovanú svalovú slabosť, aj výrazné postihnutie srdca a pečene. Ochorenie rýchle progreduje, dochádza k výraznému zväčšeniu srdca so závažnými EKG abnormalitami. Väčšina detí s infantilnou formou pred zavedením enzýmovej liečby zomierala ešte pred prvým rokom života v dôsledku kardio-respiračného zlyhania. Pacienti s juvenilnou formou, ktorá je veľmi zriedkavá, majú určitú zvyškovú aktivitu alfa-glukozidázy od 1 do 10 %. Ochorenie sa prejaví v staršom detskom veku. Srdce a pečeň nebývajú postihnuté. Charakteristická je slabosť končatinového, trupového a respiračného svalstva. Najčastejšou formou je adultná forma Pompeho choroby (80 % pacientov). V tomto prípade sa hladina alfa-glukozidázy pohybuje v rozmedzí asi 5 až 30 %. V porovnaní s infantilnou a juvenilnou formou má relatívne ľahší klinický priebeh, srdce a pečeň nie sú postihnuté. V popredí klinického obrazu je svalová slabosť, ktorá sa postupne zhoršuje. Najvýraznejšie sú postihnuté svaly panvového pletenca, stehenné svaly, svaly ramenného pletenca, vzpriamovače trupu a brušné svalstvo," vysvetľuje odborník. Časté  sú únava, bolesti svalov, zlá tolerancia fyzickej záťaže a svalové kŕče. Pri dlhšom trvaní adultnej formy sa pacientom  vyvíjali výrazné svalové atrofie a závažná respiračná nedostatočnosť v dôsledku postihnutia dýchacieho svalstva, na čo v minulosti pacienti s Pompeho chorobou najčastejšie zomierali.

Účinná liečba vďaka správnej diagnostike

Pompeho choroba patrí do skupiny ochorení so zriedkavým výskytom. Aj pre svoju zriedkavosť je to poddiagnostikované alebo nesprávne diagnostikované ochorenie. Nie zriedka sa klinicky prejavuje rovnakými príznakmi ako rôzne iné svalové ochorenia. V minulosti chýbali vyšetrovacie metodiky, ktoré umožňovali chorobu spoľahlivo diagnostikovať. „Tento stav sa významne zlepšil zavedením projektu vyhľadávania pacientov s Pompeho chorobou pomocou skríningového vyšetrenia rizikových jedincov metódou suchej kvapky krvi vo viacerých krajinách Európskej únie, vrátane Slovenska. Projekt sme v Centre pre neuromuskulárne ochorenia v spolupráci s II. detskou klinikou DFNsP v Bratislave a spoločnosťou Genzyme Europe spustili v januári 2009. Celosvetový register Pompeho choroby eviduje asi 3000 pacientov, v súčasnosti aj desať pacientov zo Slovenska," hovorí docent Špalek.

Pompeho choroba bola dlhé roky neliečiteľným ochorením. V súčasnosti sa používa substitučná enzymatická liečba rekombinantnou alfa-glukozidázou pre všetky tri formy choroby. Rekombinantná alfa-glukozidáza sa aplikuje vnútrožilovo v dvojtýždňových intervaloch. Výsledky všetkých doterajších štúdií zdôrazňujú, že čím skôr sa začne s liečbou, tým výraznejšie klinické zlepšenie sa dosahuje, čo podčiarkuje význam správneho určenia diagnózy už v úvodných štádiách Pompeho choroby. Pre laickú verejnosť, pacientov, ich príbuzných, ale aj pre lekárov, je k dispozícii internetová doména www.pompe.sk.

Kedy treba myslieť na Pompeho chorobu?

„V prípade dospelých jedincov a starších detí vtedy, ak majú určité svalové príznaky nevysvetliteľného pôvodu. Prvými prejavmi Pompeho choroby môžu byť určitá pohybová neobratnosť, nešikovnosť, odstávajúce lopatky, skolióza, ochabnuté chrbtové svalstvo. Rizikoví sú jedinci so svalovou slabosťou, svalovými bolesťami, unaviteľnosťou, zlou toleranciou fyzickej záťaže, svalovými atrofiami, dýchavičnosťou a spánkovými poruchami dýchania. V prípade novorodencov a dojčiat sú rizikovými príznakmi výrazná svalová slabosť, svalová hypotónia, postihnutie srdca a pečene. V prípade podozrenia na Pompeho chorobu je nutné realizovať skríningové vyšetrenie, ktorým sa meria aktivita alfa-glukozidázy v suchej kvapke krvi. Odber suchej kvapky krvi je veľmi jednoduchý. Môže ho realizovať každý neurológ, detský neurológ a pediater, ktorí skríningový papierik zasielajú do centrálneho laboratória. Ak sa v suchej kvapke krvi zistí nulová alebo kriticky znížená hladina alfa-glukozidázy, nález s vysokou pravdepodobnosťou svedčí pre diagnózu Pompeho choroby.

Dospelí pacienti sa odosielajú za účelom definitívneho overenia diagnózy do Centra pre neuromuskulárne ochorenia UN Bratislava - Ružinov, detskí pacienti do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Definitívna diagnóza Pompeho choroby sa potvrdí enzymatologickým vyšetrením a dôkazom príslušnej génovej mutácie molekulárno-genetickým vyšetrením," vysvetľuje docent Peter Špalek.

 

Pripravila Iva Baranovičová